Covid, cyfryzacja i nowa normalność

W świetle wydarzeń politycznych i gospodarczych, które miały miejsce od czasu ogłoszenia "pandemii Covid-19", z dnia na dzień staje się coraz bardziej jasne, w jaki sposób ten kryzys zdrowia publicznego jest wykorzystywany do wprowadzenia nowego globalnego systemu technokratycznej kontroli populacji i podporządkowania się mu.


Musimy obudzić się z naszego otępienia i zidentyfikować to, co kształtuje się jako niewiarygodnie dystopijna rzeczywistość.


Zachęcam wszystkich do zastanowienia się, jak za jednym zamachem ta "pandemia" posłużyła jako katalizator do następujących rzeczy:


Przyspieszenie wielostronnego dążenia do stworzenia globalnego aparatu nadzoru i sieci kontroli, w której cyfrowe świadectwa zdrowia powiązane z technologią blockchain będą wykorzystywane jako przykrywka dla biometrycznego identyfikatora każdej zaszczepionej osoby na planecie


Zwiększenie skali przyjęcia technologii blockchain w celu stworzenia globalnej infrastruktury dla Social Impact Investing, umożliwiając globalnym finansistom wykorzystanie zagregowanych danych zebranych dzięki interoperacyjnej księdze głównej blockchain do skutecznego śledzenia wpływu ich inwestycji i interwencji w celu uzyskania zwrotu z inwestycji


Zachęcanie narodów do włączenia się do indeksu rozwoju e-administracji ONZ (EGDI) poprzez wprowadzenie cyfrowych identyfikatorów, które nie tylko umożliwią obywatelom dostęp do e-usług publicznych, ale co ważniejsze, pozwolą określić ich wartość jako kapitału ludzkiego przez globalnych finansistów


Promowanie paszportów biometrycznych (cyfrowych dowodów tożsamości) w celu uzyskania zgody na system kredytów społecznych - podobny do chińskiego modelu technokratycznego - który będzie zapowiadał nową erę kontroli myśli poprzez zarządzanie, monitorowanie, karne profilowanie i przewidywanie wiarygodności obywateli za pomocą nadrzędnego systemu kar i nagród w przyszłości, która będzie przypominała behawiorystyczny panoptykon


Zachęcanie inwestorów typu impact investors do oceniania obywateli pod względem ryzyka poprzez kodowane interwencje i preferowanie określonych zachowań na e-portfelach, wymuszając na obywatelach zgodność i myślenie grupowe w odniesieniu do szeregu wskaźników związanych głównie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), takimi jak edukacja, opieka zdrowotna, bezpieczeństwo klimatyczne i zatrudnienie


Kontrolowanie dostępu danej osoby do zobowiązań związanych z Uniwersalnym Dochodem Podstawowym (UBI) i opieką społeczną, które będą dystrybuowane za pośrednictwem ksiąg rachunkowych blockchain i uzależnione od przestrzegania systemów zarządzania zachowaniem nadzorowanych przez inwestorów społecznych, podważając w ten sposób zdolność odbiorców kryptowalut do dokonywania autonomicznych wyborów ekonomicznych


Umożliwienie kolektywistycznego planowania światowej gospodarki, która zostanie poddana odgórnej reorganizacji przez niewybieralną mniejszość, która przejmie kontrolę nad globalnymi środkami produkcji, dystrybucji i własności


Centralizacja władzy w rękach "kapitalistów interesariuszy" pod pozorem ponownego wynalezienia kapitalizmu, aby uczynić go bardziej sprawiedliwym i ekologicznym, przy użyciu zwodniczych sloganów, takich jak "Build Back Better".


Dostosowanie globalnych inwestycji do ONZ-owskich SDGs(Cele Zrównoważonego Rozwoju), tak aby nowe międzynarodowe rynki mogły być budowane na katastrofie i nieszczęściu milionów ludzi cierpiących z powodu "pandemii"


Przekierowanie przepływu globalnego kapitału poprzez skonfigurowanie alokacji aktywów jako zgodnych z zasadami zarządzania środowiskowego, społecznego i korporacyjnego (Environmental, Social, and Corporate Governance - ESG), aby osiągnąć z góry określone wyniki w zakresie zysków


Ułatwianie rządowych kontraktów typu "płać za sukces", w ramach których "zielone" interwencje i wyprzedzające inwestycje zainteresowanych kapitalistów, które są zgodne z celami SDG ONZ, przyniosą ogromne stopy zwrotu, przyczyniając się tym samym do realizacji Agendy 21 ONZ


Wykorzystanie infrastruktury Internetu Rzeczy (IoT), która znacznie się rozwinęła w wyniku pracy zdalnej (oraz rozbudowie sieci 5G – mój dopisek DG), do monitorowania naszego śladu cyfrowego i napędzania zyskownych inwestycji dla drapieżnych inwestorów społecznych, czyniąc z ludności świata paliwo dla powstającej gospodarki społecznej opartej na wpływie (social impact economy)


Opracowanie szczegółowych przepisów i standardów dla przedsiębiorstw, aby włączyć ramy "wpływu" i system pomiaru do ich podstawowej działalności, co pozwoli na zbieranie danych z Internetu Rzeczy (IoT), aby nie tylko nadzorować planetę, ale także stworzyć nowe rynki dla filantropów-sępów


Powierzenie interesariuszom - kapitalistom zarządzania operacjami zadłużenia i pakietami pomocy na wypadek "pandemii" w ramach bezprecedensowej fiskalnej terapii szokowej, w ramach której całe narody ryzykują pozbawienie suwerenności poprzez globalne "dostosowanie strukturalne"


Wykorzystywanie ubóstwa na świecie poprzez zmianę mandatu w zakresie prawa własności, co doprowadzi do masowej konfiskaty własności prywatnej i tym samym odwraca demokratyzację własności domów i ziemi


Przyspieszenie największego transferu bogactwa w historii, w którym korporacje eliminują konkurencję i agregują udział w rynku wielu nierentownych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które zostały doprowadzone do bankructwa


Ściskanie klasy średniej posiadającej nieruchomości, która będzie miała niewielki wybór i będzie musiała zadowolić się zwolnieniem z długów w zamian za całkowite przejęcie majątku w nadchodzących latach


Wykorzystanie programu urlopów wypoczynkowych jako stopniowego wprowadzenia gwarantowanego dochodu podstawowego w celu uspokojenia niepokojów społecznych, które w naturalny sposób będą towarzyszyć masowym zwolnieniom spowodowanym blokadami


Zawężenie zakresu samowystarczalności poprzez znaczne zwiększenie zależności od subsydiów rządowych, co doprowadzi do powstania silnie rozwarstwionego porządku neofeudalnego


Przyspieszenie marszu ku społeczeństwu bezgotówkowemu poprzez napędzanie ogromnego uzależnienia od technologii, powodując u mas coraz większy odwrót od pieniądza papierowego


Zwiastowanie nadejścia czasów Bretton Woods, które zapowiadają zmianę funkcjonowania międzynarodowej bankowości i współpracy makroekonomicznej poprzez przyjęcie w przyszłości cyfrowych walut banków centralnych, które będą współdziałać z paszportami zdrowotnymi


Monetyzacja danych z naszych transakcji, które w społeczeństwie bezgotówkowym nie będą już anonimowe


Narażenie wierzycieli na manipulacje banków centralnych poprzez zmianę struktury kapitału, umorzenia długów i przymusowe porozumienia o podziale obciążeń po włączeniu walut cyfrowych do gospodarki międzynarodowej


Restrukturyzacja globalnych centrów zysku w celu otwarcia nowych rynków kapitałowych powiązanych z prewencyjną opieką zdrowotną, a tym samym radykalna zmiana globalnego podejścia do zdrowia publicznego w celu zasilenia globalnych inwestycji ukierunkowanych na wpływ (global impact investments)


Przekroczenie progu biokapitalizmu, w którym nasze struktury komórkowe będą wydobywane z danych dotyczących zdrowia, aby zasilić rynki terminowe kapitału ludzkiego. Inżynieria genetyczna powiązana z kwartalnymi zwrotami. Tylko czekać i patrzeć


Przygotowywanie świata na nieuniknione szczepienia uzupełniające, aby poradzić sobie z odpornymi wariantami, jako poligon doświadczalny dla pilotażowych eksperymentalnych terapii nowej generacji zmieniających geny oraz spersonalizowanej opieki zdrowotnej opartej na nanotechnologii i neurotechnologii


Wzmocnienie utrzymującego się zagrożenia śmiertelnymi wariantami w celu uzasadnienia nieograniczonego dostępu do naszych ciał poprzez inwazyjne interwencje farmaceutyczne, takie jak bezprzewodowo połączone w sieć leki składające się z technologii noszonych na ciele, wszczepialnych i połykanych w "inteligentnych" środowiskach, ostatecznie integrując ludzi w Internet ciał (Internet of Bodies - IoB)w państwie nadzoru bezpieczeństwa biologicznego (bio-surveillance)


Utrzymywanie wolności i swobody jako okupu poprzez uzależnianie naszych niezbywalnych praw, w tym prawa własności, edukacji, bankowości, pracy, podróży, mieszkania i specjalnych przywilejów w zakresie przemieszczania się i dostępu, od zgody na interwencje medyczne o potencjalnie niszczycielskich konsekwencjach dla naszego zdrowia, osobistej niezależności i autonomii cielesnej


Poluzowanie ustawowych ograniczeń dotyczących działań nadzorczych państwa, co sprzyja normalizacji autorytarnych środków publicznych i powrotowi "wielkiego rządu" przy braku jakiejkolwiek odpowiedzialności wykonawczej


Reformowanie modeli rządzenia poprzez podważanie zasad samostanowienia i suwerenności narodowej oraz legitymizowanie rządów niewybieralnych biurokratów i prywatnych regulatorów (technokracja), którzy działają bez mandatu i polegają na nowych technologiach zamiast na rządach prawa w celu utrzymania porządku publicznego i kontroli


Inżynieria społeczna polegająca na przekonaniu społeczeństwa, że cierpienie i deprywacja poprzez drakońskie zamknięcia i oddalenie społeczne służą jego własnemu dobru, co utwierdza akceptację dla nowego protokołu, który może zostać uruchomiony w odpowiedzi na każde sensacyjne zagrożenie zdrowia publicznego - prawdziwe lub domniemane - co utoruje drogę przyszłym "zamknięciom klimatycznym" pod pretekstem "ratowania planety"


Wykorzystanie strachu i histerii w celu zrównoważenia niechęci opinii publicznej do środków tradycyjnie kojarzonych z reżimami totalitarnymi, takich jak inwazyjne technologie w zakresie gotowości na wypadek "pandemii", zmilitaryzowani funkcjonariusze zapewniający przestrzeganie kwarantanny oraz operacyjne wykorzystanie dronów do pilnowania porządku publicznego


Zmiana zasad ekosystemu cyfrowego poprzez znaczne rozszerzenie macki Big Tech i monopolizację kanałów informacyjnych poprzez masową cenzurę głosów sprzeciwu, które nie są zgodne z narracją głównego nurtu


Tłumienie wolności zrzeszania się/zbierania się poprzez zakazywanie demonstracji i protestów w wielu częściach świata, tym samym kryminalizując i skutecznie unieruchamiając wszystko, co jest równoznaczne ze zbiorowym oporem przeciwko "nowej normalności"


Zniszczenie obecnej przestrzeni miejskiej poprzez usunięcie biur i niepotrzebnych przedsiębiorstw, co pozwoli firmie Big Tech na restrukturyzację całych dzielnic i przebudowę centrów miast jako neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, zaawansowanych technologicznie panoptykonów nadzoru cyfrowego zwanych "inteligentnymi miastami" pod dobroczynnym pozorem zrównoważenia środowiskowego i zdrowia publicznego, w ramach agendy ONZ 2030


Zachęcanie do opracowywania rozporządzeń i ustaw dotyczących planowania miejskiego, tak aby miasta były kontrolowane przez aplikacje oparte na chmurze i wbudowane sieci czujników, które mogą przewidywać zachowanie całych populacji, poprzez skanowanie ogromnych ilości danych w poszukiwaniu wzorców zachowań i śledzenie obywateli w czasie rzeczywistym


Przydzielanie obywatelom wirtualnych granic w czasie rzeczywistym (geofencing) w przyszłych inteligentnych miastach w oparciu o dane biometryczne i prognozy algorytmiczne, gdzie współrzędne GPS połączone z nanorobotycznymi biosensorami mogą śledzić zgodność z technologiami noszonymi na ciele, aby ostrzegać władze, jeśli obywatele niespełniający wymogów wykraczają poza "bezpieczne obszary"


Legitymizowanie eko-propagandy "zielonych" kapitalistów poprzez podsycanie masowych lęków przed chorobami odzwierzęcymi spowodowanymi działalnością człowieka oraz w celu wbicia klina między dziką przyrodę a wiejskie osiedla ludzkie


Promowanie programu One Health Banku Światowego poprzez zmonopolizowanie dyskursu na temat dekarbonizacji, jak również strategii powstrzymywania i zapobiegania chorobom odzwierzęcym, aby uzasadnić wysiedlanie rdzennej ludności z ich terytoriów, ustanawiając w ten sposób prawo oddzielające ludzi od natury i torując drogę do aneksji osiedli wiejskich


Wspieranie programów takich jak Nowy Ład dla Natury w imię bioróżnorodności, aby przenieść mieszkańców wsi do wielkich kompleksów mieszkaniowych, pustych przestrzeni biurowych, opuszczonych sklepów i zdewaluowanych nieruchomości, które zostały spowodowane blokadami, jako część strategii zagęszczania miast, aby zintegrować masy w sterowanych algorytmami przestrzeniach publicznych i kontrolowanych strefach zamieszkania w przyszłych inteligentnych miastach dla pełnego nadzoru, co spowoduje masową kradzież ziemi pierwotnych mieszkańców


Zachęcanie agrobiznesu i gigantów technologicznych do przekształcenia i sprywatyzowania światowego systemu dostaw żywności i promowania syntetycznych mięs na bazie roślin w ramach programu "zielonego rolnictwa" realizowanego przez kultystów klimatu, co zdziesiątkuje praktyki regeneracyjnej hodowli mięsa i nabiału oraz wyprze całe społeczności hodowców zwierząt gospodarskich


Przyspieszenie rozwoju cyfrowej "gospodarki platformowej", w której tytani technologii są głównymi beneficjentami sejsmicznych zmian i zakłóceń w sposobie prowadzenia handlu, pracy i życia społecznego


Zmniejszanie liczby odwiedzin w tradycyjnych firmach i instytucjach poprzez dystans społeczny i blokady, aby zmienić pamięć mięśniową nawyków konsumpcyjnych i skonsolidować zyski internetowych gigantów biznesowych


Restrukturyzacja protokołów zatrudnienia w sposób minimalizujący kontakt z ludźmi w celu przyspieszenia nieubłaganego marszu automatyzacji siły roboczej, która będzie reklamowana jako nie tylko bardziej skalowalna, ale także bezpieczniejsza i bardziej ekologiczna w świecie zagrożonym wirusami i kryzysami środowiskowymi


Przejście sztucznej inteligencji (AI) od programów pilotażowych do operacji na dużą skalę na poziomie organizacji i przemysłu w ciągu następnej dekady, co doprowadzi do bankructwa wiele przedsiębiorstw, które nie będą w stanie włączyć AI do swoich działań


Wspieranie roli przełomowych technologii prowadzących do dramatycznego zmniejszenia globalnej siły roboczej, co zagrozi setkom milionów miejsc pracy fizycznej i umysłowej, co spowoduje największe i najszybsze przemieszczenie miejsc pracy w historii


Zmuszanie globalnej ekonomicznej klasy niższej do zawierania kontraktów na mikroprace i podejmowania niskopłatnych prac w powstającej gospodarce koncertowej (gig economy), z których znaczna część będzie obejmować pracę na odległość(teleobecność) z wykorzystaniem haptycznych technologii sterowanych robotami, aby przyspieszyć następną erę globalizacji


Promowanie oddalania się od społeczeństwa i zamykania zakładów jako bezpieczniejszego, tańszego i bardziej ekologicznego sposobu na ponowne wyobrażenie sobie modeli biznesowych, aby zwiększyć zależność od innowacji cyfrowych i e-strategii


Umożliwienie globalnym finansistom cyfryzacji wielu aspektów świadczenia usług publicznych poprzez drapieżne partnerstwa publiczno-prywatne i skalowalne rozwiązania oparte na technologii w celu stworzenia nowych rynków dla inwestorów wpływu społecznego (social impact investors)


Przekształcenie systemu edukacji w magnes dla interesów technologicznych poprzez miękkie przejście do e-learningu


Korzystanie z modelu mieszanego uczenia się i nauczania hybrydowego jako części długoterminowego planu zastąpienia tradycyjnych szkół i nauczania bezpośredniego spersonalizowanymi programami nauczania AI w wirtualnych środowiskach nauczania


Karmienie dzieci algorytmami głębokiego uczenia się za pośrednictwem platform inteligentnego uczenia się, aby zebrać ich dane poznawczo-behawioralne i umiejętności miękkie, takie jak inteligencja społeczno-emocjonalna, za pomocą systemu kwalifikacyjnego blockchain, wykorzystując zakodowane kuksańce i inteligentne odznaki, aby zapewnić, że nabywają one tylko te umiejętności, które inwestorzy wpływu społecznego uznają za pożądane dla utrzymania gospodarki planowej


Włączenie dzieci w ścieżki od kołyski do kariery zawodowej i ekosystemy uczenia się przez całe życie, aby mogły budować swoje portfele na blockchainie i śledzić swój wynik ekonomiczny w odniesieniu do ich edukacji w czasie, służąc w ten sposób interesom inwestorów wpływu społecznego, którzy mogą realizować plany reformy interwencji w zakresie wczesnego rozwoju dzieci za pomocą mechanizmów finansowych, takich jak obligacje wpływu społecznego(social impact bonds - SIB) i płatności za wpływy zbiorowe


Promowanie platform inteligentnego uczenia się w celu określenia przygotowania siły roboczej na potrzeby przyszłych pokoleń, które będą konkurować z międzynarodową siłą roboczą w zakresie zdalnej pracy na żądanie, przydzielanej przez AI w ramach gospodarki koncertowej (gig economy)


Uzasadnianie umów o podziale dochodów z inwestorami wpływu i pobieranie wynagrodzeń za pośrednictwem inteligentnych kontraktów wynikające z finansowania wymagającego ciągłego przekwalifikowywania się, co sprawi, że znaczna część globu stanie się papierami wartościowymi i towarami do inwestycji spekulacyjnych prowadzących do powstania rynków obligacji kapitału ludzkiego(human capital bond)


Uwarunkowanie dzieci i populacji studentów do zaakceptowania cybernetycznej przyszłości, w której aplikacje do nauki oparte na symulacji, szkolenia w rzeczywistości wirtualnej do pracy na zlecenie i edukacja oparta na urządzeniach zaaklimatyzują przyszłe pokolenia do życia przypominającego zgrywalizowaną symulację mieszanej rzeczywistości rozszerzonej, w której mogą być oni przesiewani i sortowani na blockchainie i wydobywani jako dane towarowe na tablicy rozdzielczej globalnych finansistów


Przyzwyczajenie globalnej populacji do cybernetycznego pośrednictwa w relacjach społecznych i zawodowych oraz nieuchronnego postępu w kierunku transhumanizmu poprzez depersonalizację, odłączenie i wyobcowanie jednostek ze swobodnych i spontanicznych interakcji społecznych z powodu dystansu społecznego


Rozpoczęcie najniebezpieczniejszego przełomu w ludzkości, w którym technologie będą stopniowo wykorzystywane, aby ostatecznie przekroczyć nasze biologiczne ograniczenia, aby wywołać osobliwość (singularity)


Biorąc pod uwagę ślady tego wirusa, zgrabnie współgra on z globalistycznym dążeniem do dominacji w pełnym spektrum i stanowi idealną zasłonę dymną dla Czwartej Rewolucji Przemysłowej, znanej jako Wielki Reset


Jeśli pozwolimy, aby strach i histeria były wykorzystywane przeciwko nam, to po prostu zaciemni to naszą percepcję wydarzeń i uniemożliwi nam zrozumienie rzeczywistości


Znajdujemy się obecnie na przepaści między wolnością a niewolnictwem i obowiązkiem każdego, kto ma sumienie, jest ujawnienie dystopii, do której lunatykujemy


Ostrzeżony nie jest bezbronny.


autor anonimowy


za blogiem Alison MacDowell wrenchinthegears.com


To jest post gościnny napisany przez nauczyciela przedmiotów humanistycznych i niezależnego pisarza, który posiada tytuł magistra Szkoły Studiów Afrykańskich i Orientalnych, publicznego uniwersytetu badawczego w Londynie. Przedstawia on ponad pięćdziesiąt obaw dotyczących realizacji polityki pandemicznej i planów cybernetycznej przyszłości, pełnego spektrum dominacji życia na planecie przez przemysł obronny, biotechnologiczny i finansowy. Cieszę się, że mogę podzielić się moją platformą, aby ta szczegółowa analiza mogła być szerzej rozpowszechniona.


źródło:

https://wrenchinthegears.com/2021/06/05/covid-cybernetics-and-the-new-normal/

https://apnews.com/article/europe-health-coronavirus-pandemic-lifestyle-travel-73f90d18909c595da463994e16e17348

http://di.com.pl/impact-investing-inwestycyjna-moda-czy-sposob-na-zmienianie-swiata-66222

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Rząd naprawdę szpieguje - i jest to legalne

Dane konsumentów stały się lukratywnym towarem, a rząd USA je kupuje.

Tobias Ulbrich o walce o sprawiedliwość i zadośćuczynienie

Adwokat Tobias Ulbrich jest jednym z tych odważnych prawników, którzy ciężko pracują, aby broni...

DNA w szczepionkach na Covid: Czy to tylko przypadkowe błędy pomiarowe? - Część 2

Grupa autorów naukowych ocenia potencjalne ryzyko związane z pozostałościami DNA w preparatach ...

DNA w szczepionkach na Covid: Czy to tylko przypadkowe błędy pomiarowe? - Część 1

Grupa autorów naukowych śledzi dyskusję i ocenia potencjalne ryzyko związane z pozostałościami ...

Eksperci ds. klimatu twierdzą, że biliony wydane na "zmiany klimatu" opierają się na błędnych danych dotyczących temperatury.

Meteorolog stwierdza, że 96 procent stacji pomiarowych NOAA znajduje się na "miejskich wyspach ...

Sędzia ostrzega: wolność słowa w UE w poważnym niebezpieczeństwie

Niemcy. Nowy przepis UE zagraża prawom podstawowym: opinie, które są nieprzyjemne dla rządu, mo...

Testuj, testuj i inkasuj - Wyłudzenia za miliard €

Według szacunków Federalnego Urzędu Policji Kryminalnej oszuści zarobili 1,2 miliarda euro na f...

Klaus Cichutek - Sędzia Dredd

Witamy w świecie przyszłości, gdzie władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza jest w jednych...

Medialna wrzawa wokół zanieczyszczeń DNA i raportu TV MDR

Na poczatku grudnia w niemieckich mediach zaczęły pojawiać się czarne chmury nad bezpiczeństwem...

Społeczność, którą chciałam chronić, zawiodła mnie

Nasza autorka z niecierpliwością czekała na szczepienie przeciwko koronawirusowi, ale wszystk...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami