Monachijskie manewry z małpią ospą z marca 2021 roku

The Nuclear Threat Initiative - NTI jest organizacją non-profit działającą na rzecz bezpieczeństwa globalnego i koncentrującą się na ograniczaniu zagrożeń nuklearnych i biologicznych zagrażających ludzkości. www.nti.org


NTI została założona w 2001 r. przez byłego senatora Sama Nunna i filantropa Teda Turnera. Pełni funkcję sekretariatu "Projektu Bezpieczeństwa Nuklearnego", we współpracy z Instytutem Hoovera w Stanford. Były Sekretarz Stanu George P. Shultz, były Sekretarz Obrony William J. Perry, były Sekretarz Stanu Henry A. Kissinger i Nunn ("czterej jeźdźcy nuklearnej apokalipsy") kierują projektem - wysiłkiem mającym na celu zachęcenie do podjęcia globalnych działań na rzecz ograniczenia pilnych zagrożeń nuklearnych i budowania poparcia dla zmniejszenia zależności od broni nuklearnej, co ostatecznie położy kres jej zagrożeniu dla świata. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Threat_Initiative


Na początku 2018 roku NTI otrzymało 6 milionów dolarów dotacji z  Open Philanthropy Project . Dotacja zostanie wykorzystana, aby „wzmocnić wysiłki na rzecz łagodzenia globalnych zagrożeń biologicznych, które wzrosły w miarę, jak świat stał się bardziej połączony”.

W marcu 2021 r. na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa NTI przeprowadziła ćwiczenie symulacyjne na temat ograniczania zagrożeń biologicznych o wysokiej konsekwencji.


W scenariuszach atak małpiej ospy przypada na 15 maja 2022, a epidemia wybucha w fikcyjnej Brinii 5 czerwca 2022.


W punkcie końcowym - 2023 mamy 3,2 mld  przypadków/271 mln zgonów oraz  bardziej scentralizowaną władzę i pieniądze.

Scenariusz ćwiczenia za dokumentem NTI:

Wzmocnienie globalnych systemów zapobiegania i reagowania na zagrożenia biologiczne o dużej zjadliwości


Scenariusz ćwiczenia, opracowany w konsultacji z ekspertami technicznymi i politycznymi, przedstawiał śmiertelną, globalną pandemię z udziałem niezwykłego szczepu wirusa ospy małpiej, który najpierw pojawia się w fikcyjnym kraju Brinia, a następnie rozprzestrzenia się na cały świat. W dalszej części ćwiczenia okazuje się, że początkowa epidemia została wywołana przez atak terrorystyczny z wykorzystaniem patogenu stworzonego w laboratorium o nieodpowiednich przepisach dotyczących bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej oraz słabym nadzorze. Scenariusz ćwiczeń kończy się liczbą ponad trzech miliardów zachorowań i 270 milionów ofiar śmiertelnych na całym świecie. W ramach procesu opracowywania scenariusza NTI przeprowadziła wirtualne konsultacje z ekspertami w grudniu 2020 roku. (Lista uczestniczących ekspertów znajduje się w Załączniku A).

Ćwiczenie to zostało zaprojektowane tak, aby uczestnicy mogli:


- Omówić wymagania dla międzynarodowych struktur związanych z opartą na nauce, wczesną oceną pojawiających się zagrożeń pandemicznych oraz terminowym międzynarodowym ostrzeganiem i alarmowaniem o potencjalnych pandemiach.


- Zbadać warunki, które powinny uruchomić krajowe działania w odpowiedzi na pandemię oraz omówić strategie i wyzwania związane ze zwiększeniem interwencji w zakresie zdrowia publicznego.


- Rozważyć możliwości zmniejszenia ryzyka związanego z biotechnologią i wzmocnić nadzór nad badaniami biotechnologicznymi podwójnego zastosowania.


- Zbadać możliwości wzmocnienia międzynarodowych mechanizmów finansowania w celu zwiększenia gotowości w zakresie globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego.


Dyskusja została podzielona na trzy sekwencyjne "etapy" odpowiadające rozwojowi scenariusza, po których nastąpiła dyskusja okrągłego stołu na temat szerszych zagadnień związanych z bezpieczeństwem biologicznym i gotowością na wypadek pandemii. Etapowe podejście do ujawniania rozwoju scenariuszy odzwierciedlało ograniczenia informacji dostępnych dla decydentów w świecie rzeczywistym, a także wynikającą z tego niepewność związaną z pandemią nieznanego pochodzenia (patrz Ryc. 1)

Etap 1 ( przypadający na 5 czerwca 2022 r. według scenariusza) rozpoczyna się od niezwykłego wybuchu epidemii małpiej ospy w Brinii (250 milionów mieszkańców), z doniesieniami o 1421 przypadkach i czterech ofiarach śmiertelnych. Nie ma natychmiastowych dowodów na rozprzestrzenianie się choroby na skalę międzynarodową, ale epidemia ma miejsce podczas święta narodowego, w czasie którego mieszkańcy Brinii dużo podróżują po kraju i za granicę. Ponieważ ospa małpia nie występuje naturalnie w Brinii, lokalni i międzynarodowi eksperci uważają, że epidemia ta jest niezwykła. Rząd Brinii z zadowoleniem przyjmuje międzynarodowe dochodzenia w sprawie wybuchu epidemii i prosi WHO o wsparcie medyczne. Sekwencjonowanie genomu próbek pobranych od pacjentów chorych na ospę małpią wykazało, że szczep występujący w Brinii zawiera mutacje, które czynią go odpornym na istniejące szczepionki.


W dyskusji rozważano, w jaki sposób system międzynarodowy jest przygotowany do analizy pierwszych wskaźników ryzyka pandemii i przekazywania odpowiednich ostrzeżeń.

Etap 2 (10 stycznia 2023 r.) ma miejsce sześć miesięcy później. W tym czasie wirus rozprzestrzenił się w 83 krajach, odnotowano 70 milionów zachorowań, powodując ponad 1,3 miliona ofiar śmiertelnych. Ponieważ nie są znane skuteczne terapie ani szczepionki, kraje musiały polegać głównie na interwencjach niefarmakologicznych (NPI), aby złagodzić skutki pandemii. Niektóre rządy, w tym fikcyjna Republika Dranmy, natychmiast podjęły agresywne działania mające na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa, zamykając zgromadzenia masowe, wprowadzając środki ograniczające aktywność społeczną i wprowadzając nakaz stosowania masek. Kraje te przeprowadziły również zakrojone na szeroką skalę operacje testowania i śledzenia kontaktów oraz rozbudowały swoje systemy opieki zdrowotnej, aby sprostać przewidywanemu wzrostowi liczby zachorowań. Dla kontrastu, scenariusz przedstawia inną grupę krajów, w tym fikcyjny Cardus, które za priorytet uznały utrzymanie otwartych gospodarek, podjęcie niewielkich lub żadnych działań w zakresie NPI oraz bagatelizowanie wirusa i jego potencjalnych skutków. Kraje te doświadczyły znacznie gorszych wyników pod względem zachorowań i śmiertelności (ryc. 2) niż te, które zareagowały wcześnie i energicznie. Jak pokazuje rycina 3, w Dranmie odnotowano znacznie mniej zachorowań i zgonów niż w Cardus.


Dyskusje uczestników w ramach Etapu 2 koncentrowały się na badaniu warunków, które powinny wywołać krajowe działania w odpowiedzi na pandemię, oraz na omawianiu strategii i wyzwań związanych ze zwiększaniem skali interwencji w zakresie zdrowia publicznego.


Etap 3 (10 maja 2023 r.) nastąpił 12 miesięcy po pierwszym wybuchu epidemii, z ponad 480 milionami zachorowań i 27 milionami ofiar śmiertelnych na całym świecie (ryc. 4). Na tym etapie uczestnicy dowiadują się, że pandemia została wywołana przez regionalny atak bioterrorystyczny, który znacznie przekroczył oczekiwania sprawców.


Wywiad Brinian ujawnia, że zmodyfikowany wirus ospy małpiej został opracowany nielegalnie w wiodącym instytucie wirusologii w fikcyjnym kraju Arnica. Arnica (75 milionów mieszkańców) ma za sobą historię konfliktu z sąsiednią Brinią (patrz mapa na Rysunku 5). Niezależna arnicka grupa terrorystyczna - SPA - współpracowała z życzliwymi naukowcami laboratoryjnymi w celu stworzenia wysoce zakaźnego, śmiertelnego patogenu i rozprzestrzenienia go na zatłoczonych stacjach kolejowych w Brinii podczas święta narodowego, kiedy większość ludności podróżowała w kraju i za granicą.

SPA wykorzystało słaby nadzór rządu arnickiego nad laboratoriami badań biologicznych. Sympatycy SPA pracujący w wiodącym arnickim instytucie wirusologicznym wykorzystali publicznie dostępne publikacje naukowe, aby zmodyfikować wirusa ospy małpiej w taki sposób, by stał się bardziej przenoszalny i odporny na obecnie dostępne szczepionki.


Dyskusja w ramach trzeciego etapu skupiła się na zarządzaniu badaniami naukowymi o podwójnym zastosowaniu oraz na obecnych słabościach systemów bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej, które zwiększają ryzyko biologiczne.


Ostatnim etapem ćwiczenia była dyskusja przy okrągłym stole, podczas której rozważano różnice w gotowości w zakresie zdrowia publicznego na całym świecie oraz wynikającą z nich potrzebę skuteczniejszych mechanizmów finansowania w celu przyspieszenia budowania potencjału w zakresie gotowości na wypadek pandemii. Uznając, że gotowość na wypadek pandemii wymaga kosztownych inwestycji, na które nie mogą sobie pozwolić kraje o niższych i średnich dochodach, uczestnicy zostali poproszeni o przedyskutowanie strategii, które pozwoliłyby w trwały sposób pobudzić te inwestycje.

Dyskusje prowadzone w trakcie ćwiczenia przyniosły szereg cennych spostrzeżeń i kluczowych wniosków. Co najważniejsze, uczestnicy ćwiczenia zgodzili się, że pomimo poprawy sytuacji po globalnej reakcji na COVID-19, międzynarodowy system zapobiegania pandemii, wykrywania, analizy, ostrzegania i reagowania jest dalece niewystarczający, aby sprostać obecnym i przewidywanym przyszłym wyzwaniom. Luki w międzynarodowej strukturze bezpieczeństwa biologicznego i gotowości na wypadek pandemii są rozległe i fundamentalne, co podważa zdolność społeczności międzynarodowej do zapobiegania przyszłym zdarzeniom biologicznym i skutecznego reagowania na nie - w tym na takie, które mogą dorównać skutkom epidemii COVID-19 lub spowodować znacznie poważniejsze szkody.


Dyskusja wśród uczestników ćwiczenia doprowadziła do następujących kluczowych wniosków:


 • Słabe globalne wykrywanie, ocena i ostrzeganie przed zagrożeniami pandemicznymi. Społeczność międzynarodowa potrzebuje solidniejszego, bardziej przejrzystego systemu wykrywania, oceny i wczesnego ostrzegania, który będzie w stanie szybko przekazywać informacje o zagrożeniach pandemicznych.
 • Luki w gotowości na poziomie krajowym. Rządy krajowe powinny zwiększyć gotowość poprzez opracowanie planów reagowania na pandemię na poziomie krajowym, opartych na spójnym systemie "wyzwalaczy", które skłaniają do podjęcia działań wyprzedzających, pomimo niepewności i krótkoterminowych kosztów - innymi słowy, na zasadzie "no-regrets" (bez żalu).
 • Luki w zarządzaniu badaniami biologicznymi. Międzynarodowy system zarządzania badaniami biologicznymi podwójnego zastosowania nie jest ani przygotowany do spełnienia dzisiejszych wymogów bezpieczeństwa, ani do sprostania znacznie większym wyzwaniom w przyszłości. Potrzeba ograniczania ryzyka istnieje w całym cyklu życia badań i rozwoju w dziedzinie nauk biologicznych.
 • Niewystarczające finansowanie międzynarodowej gotowości na wypadek pandemii. W wielu krajach na świecie brakuje środków finansowych na niezbędne krajowe inwestycje w gotowość na wypadek pandemii.


W odpowiedzi na te wnioski autorzy raportu opracowali następujące zalecenia:


 • Wzmocnić międzynarodowe systemy oceny ryzyka pandemii, ostrzegania i badania przyczyn wybuchu epidemii
 • WHO powinna ustanowić stopniowany, przejrzysty, międzynarodowy system ostrzegania w zakresie zdrowia publicznego.
 • System Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) powinien ustanowić nowy mechanizm badania zdarzeń biologicznych o wysokiej konsekwencji i nieznanym pochodzeniu, który określamy mianem "wspólnego mechanizmu oceny".
 • Opracować i wprowadzić na poziomie krajowym mechanizmy wyzwalające wczesne, proaktywne reagowanie na pandemię
 • Rządy krajowe muszą przyjąć podejście "no-regrets" do reagowania na pandemię, podejmując działania wyprzedzające - w przeciwieństwie do reagowania na rosnącą liczbę przypadków zachorowań i ofiar śmiertelnych, które są wskaźnikami opóźnionymi.
 • Aby ułatwić podjęcie działań wyprzedzających na zasadzie "no-regrets", rządy krajowe powinny opracować plany na poziomie krajowym, w których określą i uwzględnią "czynniki wyzwalające" reagowanie na zdarzenia biologiczne o dużej zjadliwości.
 • Utworzenie międzynarodowej jednostki zajmującej się ograniczaniem pojawiających się zagrożeń biologicznych związanych z szybkim postępem technologicznym
 • Społeczność międzynarodowa powinna powołać podmiot zajmujący się ograniczaniem ryzyka wystąpienia katastrofalnych zdarzeń w wyniku przypadkowego niewłaściwego użycia lub celowego nadużycia nauk biologicznych i biotechnologii.
 • Aby znacząco zmniejszyć ryzyko, podmiot ten powinien wspierać interwencje na wszystkich etapach cyklu życia badań i rozwoju w dziedzinie nauk biologicznych i biotechnologii - od finansowania, poprzez realizację, aż po publikację lub komercjalizację.
 • Opracować katalityczny fundusz na rzecz globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego, aby przyspieszyć budowanie zdolności w zakresie gotowości na wypadek pandemii w krajach na całym świecie
 • Przywódcy państw, banki rozwoju, darczyńcy filantropijni i sektor prywatny powinni stworzyć nowy mechanizm finansowania w celu zwiększenia globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i gotowości na wypadek pandemii.
 • Projekt i działanie funduszu powinny mieć charakter katalizatora - zachęcać rządy krajowe do długoterminowego inwestowania we własną gotowość.
 • Ustanowić solidny międzynarodowy mechanizm, który zajmie się kwestią odporności łańcucha dostaw
 • Sekretarz Generalny ONZ powinien zwołać panel wysokiego szczebla w celu opracowania zaleceń dotyczących najważniejszych działań mających na celu wzmocnienie odporności globalnego łańcucha dostaw dla zaopatrzenia medycznego i zdrowia publicznego.


zobacz także:

Symulacja "Food Chain Reaction" - "gry głodowe" z 2015 roku (altershot.tv)

Zdjęcia przedstawiają przebieg eventu w marcu 2021, żródło: nti.org


źródła:

https://www.nti.org/wp-content/uploads/2021/11/NTI_Paper_BIO-TTX_Final.pdf

https://www.nti.org/news/new-nti-bio-report-recommends-actions-to-prevent-and-respond-to-high-consequence-biological-threats/

https://www.nti.org/news/nti-bio-munich-security-conference-convene-global-leaders-annual-tabletop-exercise-reducing-high-consequence-biological-threats/

https://youtu.be/SLQ5rz9xCl4
Inicjatywa na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom jądrowym dzięki nowej dotacji skupi się na globalnych zagrożeniach bezpieczeństwa biologicznego


Nuclear Threat Initiative (NTI) otrzymała niedawno od Open Philanthropy Project grant w wysokości 6 mln USD, który pomoże wzmocnić jej wysiłki na rzecz ograniczania globalnych zagrożeń biologicznych, które wzrosły wraz z rozwojem wzajemnych powiązań na świecie.


Według dr Elizabeth Cameron, wiceprezes NTI ds. globalnej polityki i programów biologicznych, "dotacja z Open Philanthropy Project pozwoli NTI na uruchomienie kilku nowych projektów, w tym na określenie konkretnych działań mających na celu ograniczenie zagrożeń biologicznych wynikających z postępu technologicznego, promowanie innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa biologicznego, zwiększenie zaangażowania poszczególnych państw w poprawę bezpieczeństwa biologicznego, określenie nowych metod wykrywania i reagowania na nietypowe zdarzenia biologiczne oraz dalsze rozwijanie globalnego programu bezpieczeństwa zdrowotnego."


Celem NTI, założonej w 2001 r., jest ochrona życia i środowiska przed atakami biologicznymi, chemicznymi, radiologicznymi, nuklearnymi i cybernetycznymi. NTI jest również członkiem założycielem międzynarodowej grupy podmiotów pozarządowych, które współpracują z rządami w celu realizacji globalnego programu bezpieczeństwa zdrowotnego.


Niedawno NTI ogłosiła, że dzięki wsparciu Fundacji Billa i Melindy Gatesów w wysokości 250 tys. dolarów będzie mogła rozwinąć swoje wysiłki na rzecz opracowania indeksu globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego (GHS), służącego do analizy programu i polityki biologicznej danego kraju.


"Indeks GHS posłuży jako narzędzie, które może kształtować politykę publiczną i umożliwić rządom, bankom rozwoju i darczyńcom bardziej systematyczne ustalanie priorytetów finansowych w celu wypełnienia istotnych luk w krajowych zdolnościach do zwalczania zagrożeń biologicznych" - powiedziała Cameron w rozmowie z Homeland Preparedness News.


Indeks GHS będzie opierał się na publicznie dostępnych informacjach i będzie mierzony przez niezależną jednostkę pozarządową. Uwzględnione zostaną uznane na arenie międzynarodowej oceny techniczne pochodzące ze Wspólnej Oceny Zewnętrznej Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia oraz Ścieżki Działania Służb Weterynaryjnych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt.


NTI współpracuje z Johns Hopkins Center for Health Security oraz The Economist Intelligence Unit w celu opracowania ram indeksu.

 

"Indeks GHS ma na celu jasne i przejrzyste określenie luk w globalnej zdolności do powstrzymywania i łagodzenia skutków zdarzeń biologicznych o dużej skali oraz motywowanie do odpowiedzialności za ich wypełnienie" - dodaje Cameron.


Oprócz bezpieczeństwa biologicznego, Cameron powiedziała, że nacisk zostanie położony na kryteria łączące bezpieczeństwo zdrowotne, społeczno-ekonomiczne i polityczne czynniki ryzyka oraz szeroko pojęty system opieki zdrowotnej.


"Poprzez cykliczny Indeks GHS staramy się stymulować wolę polityczną i tworzyć odpowiedzialność za nowe i ciągłe inwestycje w bezpieczeństwo zdrowotne oraz podkreślać potrzebę, aby liderzy stale traktowali globalne bezpieczeństwo zdrowotne jako priorytet" - powiedziała Cameron.


Cameron uważa, że rok 2018 będzie kluczowy dla globalnego przywództwa, które jest niezbędne do zwiększenia bezpieczeństwa biologicznego i zdrowotnego. "Nie możemy zdjąć nogi z gazu" - mówi Cameron. "NTI planuje promować innowacje w dziedzinie bezpieczeństwa biologicznego i badać nowe podejścia do ograniczania globalnego katastrofalnego ryzyka biologicznego".


Na przykład, jak mówi, organizacja bada kilka nowych dialogów. "Próbujemy zachęcić nowe kraje do podjęcia zobowiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa biologicznego" - powiedziała Cameron. "Koncentrujemy się również na konkretnych działaniach mających na celu ograniczenie zagrożeń biologicznych stwarzanych przez nowe technologie".


Chce ona również, aby Stany Zjednoczone utrzymały pozycję lidera w tej dziedzinie. "Zagrożenia biologiczne mogą uderzyć w każdej chwili, a amerykańskie wsparcie w powstrzymywaniu epidemii u źródła - zanim się rozprzestrzenią - jest istotnym i niezastąpionym elementem naszej obrony biologicznej".


Na przykład NTI pomogło sfinansować i nawiązać współpracę w kwestiach zdrowotnych na Bliskim Wschodzie w ramach Middle East Consortium for Infectious Disease. Inny program, Connecting Organizations for Regional Disease Surveillance (CORDS), pomógł ekspertom ds. zdrowia publicznego na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym dzielić się najlepszymi praktykami w zakresie reagowania na zagrożenia związane z bronią biologiczną.


źródło:

https://homelandprepnews.com/stories/26422-nuclear-threat-initiative-expand-focus-global-biosecurity-risks-new-grant/


żródła uzupełniające:

https://www.openphilanthropy.org/focus/global-catastrophic-risks/biosecurity/nuclear-threat-initiative-biosecurity-program-support

https://www.nti.org/news/nti-receives-grant-further-efforts-counter-global-catastrophic-biological-risks-welcomes-dr-jaime-yassif/

https://founderspledge.com/stories/nuclear-threat-initiatives-biosecurity-programs-high-impact-funding-opportunity

notka: artykuł był edytowany - dodałem wnioski i zalecenia, oraz wideo z prezentacji raportu, kolejny update o informacje o NTI, następny update to tłumaczenie artykułu z homelandprepnews

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Niemieckie protokoły pandemiczne: rząd obawia się o "życie i zdrowie" swoich ekspertów

W obawie o ekspertów ds. koronawirusa i nadwyrężenie stosunków z Chinami: niemiecki rząd nie ch...

Włoskie lokalne władze zdrowotne muszą wypłacić odszkodowanie zawieszonemu pracownikowi służby zdrowia

Sensacyjny wyrok w Bolzano: lokalny urząd ds. zdrowia musi wypłacić odszkodowanie w wysokości p...

Dashboard, który rządził światem

"Fałszywe liczby", które wywołały reakcję świata na Covid19. Globalny wpływ, którego zbudowanie...

Holenderski parlament odrzuca traktat WHO

Holenderski parlament przyjął wniosek o odrzucenie traktatu pandemicznego i poprawki do Międzyn...

Dochodzenia przeciwko von der Leyen docierają do Bundestagu

Politycy opozycji w Bundestagu wzywają Niemcy do współpracy w śledztwie przeciwko Ursuli von de...

Przesłanie z Japonii dla Świata

Masowe wiece w Japonii przeciwko pandemicznemu traktatowi WHO. "Powstrzymajmy trzecią bombę ato...

Czy węże mogą wkrótce zastąpić kurczaka?

Zwierzęta te potrzebują niewiele pożywienia, aby rosnąć, a ich mięso jest bogate w białko i ma ...

Chiny wykorzystały PCR na C19 do pobierania DNA od milionów ludzi na całym świecie

Raporty rządu USA i agencji wywiadowczych potwierdzają, że Chiny wykorzystywały testy PCR COVID...

CDC ujawnia ukryte raporty dotyczące NOP po preparatach na COVID-19

Agencja została zmuszona przez sędziego federalnego do ujawnienia raportów.

Dokumenty RKI a sytuacja prawna poszkodowanych

Według Prof. Dr. Olafa Gierhake publikacja dokumentów RKI znacząco zmienia sytuacje poszkodowan...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami