Potęga firmy Pfizer

W lutym w przełomowym artykule Bureau of Investigative Journalism firma Pfizer została oskarżona o "zastraszanie" rządów w negocjacjach dotyczących szczepionek COVID.[1] Jeden z urzędników rządowych zauważył wówczas:

"Za pięć lat, kiedy te umowy o poufności przestaną obowiązywać, dowiecie się, co naprawdę wydarzyło się w tych negocjacjach."[2]


Organizacja Public Citizen zidentyfikowała kilka nieredagowanych umów firmy Pfizer, które opisują wynik tych negocjacji. Umowy te oferują rzadkie spojrzenie na władzę, jaką zdobyła jedna korporacja farmaceutyczna, aby uciszyć rządy, zdławić podaż, przesunąć ryzyko i zmaksymalizować zyski w czasie najgorszego kryzysu zdrowia publicznego od stulecia. Poniżej opisujemy sześć przykładów z całego świata.[3]


Tabela 1: Wybrane umowy firmy Pfizer poddane przeglądowi [4]

Kupujący Data Rodzaj Dawki Cena za dawkę Całkowity koszt
Albania Projekt [5] Projekt umowy przyrzeczonej 500 000 12 USD 6 milionów dolarów
Brazylia 15.03.21 [6] Umowa ostateczna 100 milionów 10 USD 1 miliard dolarów
Kolumbia 02.02.21 [7] Umowa ostateczna 10 milionów 12 USD 120 milionów dolarów
Chile 12.01.20 [8] Umowa ostateczna (zredagowana) 10 milionów Zredagowane Zredagowane
Republika Dominikany 29.10.20 [9] Arkusz terminów wiążących [10] 8 milionów 12 USD 96 milionów dolarów
Komisja Europejska 20.11.20 [11] Niestandardowa umowa zakupu z wyprzedzeniem 200 milionów 18,6 USD [12] 3,7 miliarda dolarów
Peru 17.09.20 [13] Wiążący arkusz terminów 10 milionów 12 USD  120 milionów dolarów
Stany Zjednoczone 21.07.20 [14] Niestandardowa umowa zakupu z wyprzedzeniem (zmieniona) 100 milionów 19,5 USD 1,95 miliarda dolarów
Wielka Brytania 12.10.20 [15] Niestandardowa umowa zakupu z wyprzedzeniem (zmieniona) 30 milionów Zredagowane Zredagowana


Żądania firmy Pfizer wywołały oburzenie na całym świecie, spowalniając umowy zakupu, a nawet opóźniając harmonogram dostaw szczepionek.[16] Jeśli podobne warunki zostaną włączone jako warunek otrzymania dawek, mogą zagrozić zobowiązaniu prezydenta Bidena do przekazania 1 miliarda dawek szczepionek.[17].


Kraje o wysokim dochodzie umożliwiły firmie Pfizer zdobycie władzy poprzez korzystny system międzynarodowej ochrony własności intelektualnej.[18] Kraje o wysokim dochodzie mają obowiązek ograniczyć tę monopolistyczną władzę. Administracja Bidena może na przykład wezwać firmę Pfizer do renegocjowania istniejących zobowiązań i stosowania bardziej sprawiedliwego podejścia w przyszłości. Administracja może jeszcze bardziej skorygować nierównowagę sił poprzez podzielenie się recepturą szczepionki, zgodnie z Defense Production Act, aby umożliwić wielu producentom zwiększenie dostaw szczepionki.[19] Może również pracować nad szybkim zapewnieniem szerokiego zwolnienia z zasad własności intelektualnej (TRIPS waiver) w Światowej Organizacji Handlu.[20] Reakcja wojenna przeciwko wirusowi nie wymaga niczego innego.


1.     Pfizer zastrzega sobie prawo do uciszania rządów.


W styczniu rząd brazylijski poskarżył się, że firma Pfizer nalegała na stosowanie w negocjacjach warunków umownych, które były "nieuczciwe i stanowiły nadużycie"[21]. Rząd wskazał pięć warunków, które uznał za problematyczne, począwszy od zrzeczenia się immunitetu przez państwo w odniesieniu do aktywów publicznych, a skończywszy na braku kar dla firmy Pfizer w przypadku opóźnień w dostawach. Wkrótce Bureau of Investigative Journalism opublikowało zjadliwy artykuł na temat negocjacji Pfizera w sprawie szczepionek[22].


Niecałe dwa miesiące później rząd brazylijski zaakceptował umowę z firmą Pfizer, która zawiera większość tych samych warunków, które niegdyś rząd uznał za nieuczciwe.[23] Brazylia zrzekła się immunitetu państwowego; nie nałożyła na firmę Pfizer żadnych kar za opóźnienia w dostawach; zgodziła się na rozstrzyganie sporów w ramach tajnego prywatnego arbitrażu na mocy prawa Nowego Jorku; oraz szeroko zabezpieczyła firmę Pfizer przed roszczeniami cywilnymi[24].


Umowa zawiera również dodatkowy warunek, który nie znalazł się w innych umowach z Ameryki Łacińskiej[25] sprawdzonych przez Public Citizen: Rząd Brazylii nie może ogłaszać "żadnych publicznych komunikatów dotyczących istnienia, przedmiotu lub warunków [umowy]" ani komentować swoich relacji z firmą Pfizer bez uprzedniej pisemnej zgody firmy.[26] Pfizer zyskał możliwość uciszenia Brazylii.


Brazylia nie jest odosobniona. Podobne postanowienie o nieujawnianiu informacji znajduje się w umowie firmy Pfizer z Komisją Europejską i rządem Stanów Zjednoczonych.[27] W tych przypadkach jednak zobowiązanie dotyczy obu stron.

Na przykład, ani Pfizer, ani rząd Stanów Zjednoczonych nie mogą ogłaszać "żadnych publicznych informacji dotyczących istnienia, przedmiotu lub warunków niniejszej umowy, transakcji w niej rozważanych lub relacji pomiędzy Pfizerem a rządem w ramach niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony."[28] Umowa zawiera pewne wyjątki dotyczące ujawniania informacji wymaganych przez prawo. Z publicznego zapisu nie wynika jasno, czy Pfizer zdecydował się na zakazanie USA składania jakichkolwiek oświadczeń do tej pory. E.C. nie może zawrzeć w żadnym ogłoszeniu lub ujawnieniu ceny za dawkę, wolumenu w IV kwartale 2020 r. ani informacji, które byłyby istotne dla Pfizera, bez zgody Pfizera.[29]


2.    Pfizer kontroluje darowizny.


Firma Pfizer ściśle kontroluje dostawy[30]. Na przykład rząd Brazylii ma zakaz przyjmowania darowizn szczepionek firmy Pfizer od innych krajów lub kupowania szczepionek firmy Pfizer od innych podmiotów bez zgody firmy Pfizer[31].[32] Rząd Brazylii ma również zakaz przekazywania, dystrybucji, eksportu lub innego rodzaju transportu szczepionek poza Brazylię bez zgody firmy Pfizer[33].


Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów mogą być poważne. Jeśli Brazylia przyjmie darowane dawki bez zgody firmy Pfizer, zostanie to uznane za "nieusuwalne, istotne naruszenie" umowy, co umożliwi firmie Pfizer natychmiastowe rozwiązanie umowy[33]. Po rozwiązaniu umowy Brazylia będzie musiała zapłacić pełną cenę za wszystkie pozostałe zakontraktowane dawki[34].


3.    Pfizer zapewnił sobie „zwolnienie z odpowiedzialności za własność intelektualną”


Dyrektor generalny firmy Pfizer, Albert Bourla, stał się zdecydowanym obrońcą własności intelektualnej w obliczu pandemii. Nazwał dobrowolne wysiłki Światowej Organizacji Zdrowia mające na celu dzielenie się własnością intelektualną w celu zwiększenia produkcji szczepionek "nonsensem" i "niebezpieczeństwem"[35].[36] Powiedział, że decyzja prezydenta Bidena o poparciu odstępstwa od TRIPS w sprawie własności intelektualnej była "bardzo błędna"[37].[38] "Własność intelektualna, która jest krwią sektora prywatnego, jest tym, co przyniosło rozwiązanie tej pandemii i nie jest obecnie żadną zaporą", twierdzi Bourla.[39].


Jednak w kilku umowach Pfizer wydaje się dostrzegać ryzyko, jakie stwarza własność intelektualna dla rozwoju, produkcji i sprzedaży szczepionek. Umowy przenoszą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia własności intelektualnej, których może dopuścić się firma Pfizer, na nabywców rządowych. W rezultacie, zgodnie z umową, Pfizer może wykorzystywać własność intelektualną każdego, kto mu się podoba - w dużej mierze bez konsekwencji.


Co najmniej cztery kraje są zobowiązane "zwolnić z odpowiedzialności, bronić i chronić firmę Pfizer" przed wszelkimi pozwami, roszczeniami, działaniami, żądaniami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami związanymi z własnością intelektualną szczepionek.[38] Na przykład, jeśli inny producent szczepionek pozwie firmę Pfizer za naruszenie patentu w Kolumbii, zgodnie z umową to rząd kolumbijski poniesie koszty. Na wniosek firmy Pfizer Kolumbia jest zobowiązana do obrony firmy (tj. przejęcia kontroli nad postępowaniem sądowym)[39] Pfizer wyraźnie stwierdza również, że nie gwarantuje, iż jego produkt nie narusza własności intelektualnej stron trzecich lub że potrzebuje dodatkowych licencji.


W tych umowach Pfizer nie bierze na siebie odpowiedzialności za potencjalne naruszenie własności intelektualnej. W pewnym sensie Pfizer zapewnił sobie zwolnienie z odpowiedzialności za własność intelektualną. Jednak na arenie międzynarodowej Pfizer zwalcza podobne działaniai zmierzające do zniesienia barier własności intelektualnej dla wszystkich producentów.[40]

4.    Prywatni arbitrzy, a nie publiczne sądy, rozstrzygają spory w tajemnicy.


Co się stanie, jeśli Wielka Brytania nie będzie w stanie rozstrzygnąć sporu umownego z firmą Pfizer? Tajny zespół trzech prywatnych arbitrów - a nie sąd brytyjski - jest upoważniony na mocy umowy do podjęcia ostatecznej decyzji.[41] Arbitraż jest prowadzony zgodnie z regulaminem arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC). Obie strony zobowiązane są do zachowania wszystkiego w tajemnicy:


Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy istnienia arbitrażu, postępowania arbitrażowego, oświadczeń złożonych przez Strony oraz decyzji podjętych przez trybunał arbitrażowy, w tym jego orzeczeń, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo oraz w zakresie, w jakim nie są one już publicznie dostępne.[42]


Projekt umowy z Albanii oraz umowy z Brazylii, Chile, Kolumbii, Republiki Dominikany i Peru wymagają od rządów pójścia dalej, przy czym spory kontraktowe podlegają arbitrażowi ICC z zastosowaniem prawa nowojorskiego.[43]


Podczas gdy arbitraż ICC z udziałem państw nie jest rzadkością, spory z udziałem krajów o wysokich dochodach i/lub sektora farmaceutycznego wydają się być stosunkowo rzadkie.[44] W 2012 roku 80% sporów państwowych pochodziło z Afryki Subsaharyjskiej, Azji Środkowej i Zachodniej oraz Europy Środkowej i Wschodniej. [45] Najczęstsze sprawy państwowe dotyczyły budowy i eksploatacji obiektów.[46] W 2020 r. w arbitrażach ICC brały udział 34 państwa.[47] Charakter sporów państwowych nie jest jasny, ale tylko od 5 do 7% wszystkich nowych spraw ICC, w tym tych wyłącznie między stronami prywatnymi, dotyczyło zdrowia i farmaceutyków.[48]


Prywatny arbitraż odzwierciedla nierównowagę sił. Pozwala on korporacjom farmaceutycznym, takim jak Pfizer, na ominięcie krajowych procesów prawnych. Konsoliduje to władzę korporacji i podważa rządy prawa.


5.    Pfizer może zajmować aktywa państwowe.


Decyzje podjęte przez tajne panele arbitrażowe opisane powyżej mogą być egzekwowane w sądach krajowych.[49] Doktryna immunitetu państwowego może jednak czasami chronić państwa przed korporacjami próbującymi egzekwować i wykonywać orzeczenia arbitrażowe.


Firma Pfizer zażądała od Brazylii, Chile, Kolumbii, Republiki Dominikańskiej i Peru zrzeczenia się immunitetu państwowego.[50] W przypadku Brazylii, Chile i Kolumbii, na przykład, rząd "wyraźnie i nieodwołalnie zrzeka się wszelkich praw do immunitetu, które on sam lub jego aktywa mogą mieć lub nabyć w przyszłości" w celu wyegzekwowania jakiegokolwiek orzeczenia arbitrażowego (podkreślenie dodane).[51] W przypadku Brazylii, Chile, Kolumbii i Republiki Dominikańskiej obejmuje to "immunitet przeciwko zapobiegawczemu zajęciu jakiegokolwiek z jego aktywów"[52].


Egzekwowanie orzeczeń arbitrażowych wiąże się ze złożonymi kwestiami prawnymi, które zależą od fizycznej lokalizacji i rodzaju aktywów państwowych.[53] Umowa pozwala jednak firmie Pfizer wnioskować, aby sądy wykorzystywały aktywa państwowe jako gwarancję, że firma Pfizer otrzyma płatność z tytułu orzeczenia arbitrażowego i/lub wykorzystywały te aktywa w celu zrekompensowania firmie Pfizer strat, jeśli rząd nie dokona płatności.[54] Na przykład w sądach amerykańskich aktywa te mogłyby obejmować zagraniczne konta bankowe, zagraniczne inwestycje i zagraniczne nieruchomości komercyjne, w tym aktywa przedsiębiorstw państwowych, takich jak linie lotnicze i spółki naftowe.[55].


6.    Pfizer ma wpływ na kluczowe decyzje.


Co się stanie, jeśli wystąpią braki w dostawach szczepionek? W projekcie umowy z Albanią oraz w umowach z Brazylią i Kolumbią Pfizer ustala korekty harmonogramu dostaw w oparciu o zasady, o których decyduje korporacja. Uznaje się, że Albania, Brazylia i Kolumbia "wyrażają zgodę na wszelkie zmiany"[56].


Niektóre rządy odrzuciły jednostronne uprawnienia firmy Pfizer w zakresie innych decyzji. W Republice Południowej Afryki Pfizer chciał mieć "wyłączne prawo do określania dodatkowych warunków i gwarancji dotyczących wypełnienia przez nas zobowiązań odszkodowawczych"[57]. Republika Południowej Afryki uznała to za "zbyt ryzykowne" i stanowiące "potencjalne ryzyko dla [ich] aktywów i fiskusa"[58]. Po opóźnieniach Pfizer podobno zgodził się usunąć ten "problematyczny warunek"[59].


Jednak inni nie odnieśli takiego sukcesu. Jako warunek zawarcia umowy, rząd Kolumbii jest zobowiązany do "wykazania w sposób zadowalający Dostawców, że Dostawcy i ich podmioty stowarzyszone będą posiadać odpowiednią ochronę, określoną według własnego uznania Dostawców" (podkreślenie dodane) przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności.[60] Kolumbia jest zobowiązana do poświadczenia firmie Pfizer wartości zobowiązań warunkowych (tj. potencjalnej przyszłej odpowiedzialności) oraz do rozpoczęcia przydzielania funduszy na pokrycie zobowiązań warunkowych, zgodnie z programem składek.[61].


Zdolność Pfizera do kontrolowania kluczowych decyzji odzwierciedla brak równowagi sił w negocjacjach dotyczących szczepionek. W przypadku zdecydowanej większości umów interesy firmy Pfizer są na pierwszym miejscu.


Lepsza droga


Dominacja firmy Pfizer nad suwerennymi krajami stanowi fundamentalne wyzwanie dla reakcji na pandemię. Rządy mogą się temu przeciwstawić. W szczególności rząd Stanów Zjednoczonych może wykorzystać swoje wpływy na firmę Pfizer, aby wymóc lepsze podejście. Umożliwienie wielu producentom produkcji szczepionki poprzez transfer technologii i zwolnienie z postanowień TRIPS może ograniczyć władzę firmy Pfizer. Zdrowie publiczne powinno być na pierwszym miejscu.


autor: Zain Rizvi


źródło:

https://www.citizen.org/article/pfizers-power/


Zain Rizvi jest ekspertem w dziedzinie innowacji farmaceutycznych i dostępu do leków. Zapewniał pomoc techniczną rządom stanowym i krajowym, koordynował koalicje społeczeństwa obywatelskiego oraz publikował na temat własności intelektualnej, dostępu do leków i zdrowia na świecie. Był Gruber Fellow w SECTION27, organizacji interesu publicznego z siedzibą w Johannesburgu. Zain uzyskał tytuł doktora nauk prawnych w Yale Law School, gdzie był dyrektorem studenckim Yale Global Health Justice Partnership. Posiada tytuł licencjata Uniwersytetu McMaster i publikował w czasopismach medycznych i prawniczych, w tym The Lancet i Yale Journal of Law & Technology.


Referencje


Sarah Teng, stażystka w Programie Dostępu do Leków, zaprojektowała ilustrację na okładce.


[1] Madlen Davies, Rosa Furneaux , Iván Ruiz, Jill Langlois, "Held to Ransom": Pfizer Demands Governments Gamble with State Assets to Secure Vaccine Deal, Bureau of Investigative Journalism (Feb 23 2021), https://tinyurl.com/t2z39a63.


[2] Id.


[3] Chociaż kontrakty są podobne, każda umowa jest wyjątkowa. Konkretne przykłady przedstawione poniżej nie powinny być odczytywane jako odzwierciedlające inne umowy.


[4] W kilku przypadkach rządy podpisały dodatkowe umowy z firmą Pfizer. Dokonaliśmy przeglądu wybranych umów, które były publicznie dostępne.


[5] Projekt umowy Albania-Pfizer , ("Albania Draft Contract"), (Jan. 6 2021) https://www.documentcloud.org/documents/20616251-albanian-pfizer-covid-19-vaccine-contract . Ostateczne postanowienia umowy mogły różnić się od tego projektu. Biorąc jednak pod uwagę podobieństwa pomiędzy tym projektem a pozostałymi analizowanymi umowami, uważamy, że ewentualne zmiany nie były prawdopodobnie znaczące. Umowa po raz pierwszy wyciekła na Twitterze, a następnie została szeroko udostępniona w prasie.


[6] Umowa Brazylia-Pfizer ("Umowa Brazylia"), (15 marca 2021 r.) https://aurores.org/wp-content/uploads/2021/08/Brazil-Pfizer.pdf. Umowa została ujawniona w Internecie, a następnie opisana przez The Guardian w sierpniu. Zob. np. https://tinyurl.com/yupsz2j4.


[7] Umowa Colombia-Pfizer ("Colombia Contract"), (Feb. 2 2021), https://www.nodal.am/wp-content/uploads/2021/08/DOCUMENTO.pdf. Umowa ta wyciekła do kolumbijskich mediów w sierpniu. https://tinyurl.com/4vswvrz4. Obecnie znajduje się na tablicy rozdzielczej UNICEF Vaccine Market Dashboard.


[8] Umowa Chile-Pfizer ("Kontrakt Chile") (1 grudnia 2021), https://www.chiletransparente.cl/wp-content/uploads/2021/07/Acuerdo-de-fabricacion-y-suministro-PFIZER.pdf. Chilijska inicjatywa na rzecz przejrzystości opublikowała zredagowaną wersję kontraktu.


[9] Umowa Dominikana-Pfizer ("Kontrakt D.R.") (29 października 2020), https://www.keionline.org/35485. Knowledge Ecology International uzyskała kontrakt na podstawie wniosku w ramach ustawy o wolności informacji. (https://www.keionline.org/misc-docs/Pfizer-DominicanRepublic-Vaccine-Term-Sheet-19Jan2021.pdf)


[10] Tekst podlegał zatwierdzeniu przez Dominikańsko-Republikański Kongres Narodowy, który podobno zatwierdził go bez zastrzeżeń. Pfizer i AstraZeneca, The Game of Contracts with Small Print, Dominican Today, https://tinyurl.com/yhasn7um.


[11] Umowa między Komisją Europejską a Pfizerem ("E.C. Contract") (20 listopada 2020 r.), https://tinyurl.com/3bph89wy. Włoski nadawca publiczny RAI opublikował Kontrakt KE w kwietniu.


[12] 15,5 EUR.


[13] Umowa Peru-Pfizer ("Umowa Peru") (17 września 2020 r.), https://tinyurl.com/y2ap74xz. Bureau of Investigative Journalism opublikowało umowę.


[14] Umowa USA-Pfizer ("Kontrakt USA") (21 lipca 2020 r.), https://tinyurl.com/4k5j7d5u. Umowa jest dostępna na stronie internetowej U.S. Department of Health and Human Services.


[15] Umowa między Zjednoczonym Królestwem a firmą Pfizer ("U.K Contract") (10 października 2020 r.), https://tinyurl.com/45vt6vd5. Jest to prawdopodobnie ostateczna umowa, która stanowi kontynuację wstępnego porozumienia ogłoszonego w lipcu. Umowa jest dostępna na stronie internetowej rządu brytyjskiego.


[16] Madlen Davies, Rosa Furneaux, Pfizer backs down over "unreasonable terms" in South Africa vaccine deal (April 19 2021). https://tinyurl.com/tnys9u2c. ("Opisał, jak późne żądanie Pfizera spowodowało opóźnienia w rozmowach, co z kolei odsunęło w czasie przewidywane terminy dostaw szczepionek."). Zob. również impas na Filipinach. Philippines receives side letter from Pfizer; WHO sees resolution of 'impasse' soon (Feb 23. 2021), https://tinyurl.com/3fs8z3cb ("The delivery of 117,000 Pfizer-BioNTech doses, initially expected in mid-February, was delayed by concerns on indemnification.").


[17] Biały Dom, FACT SHEET: President Biden Announces Historic Vaccine Donation: Half a Billion Pfizer Vaccines to the World's Lowest-Income Nations (10 czerwca 2021), https://tinyurl.com/he8bm9tk.


[18] Peter Drahos i John Braithwaite, Information Feudalism: Who Owns the Knowledge Economy? (2007) (śledząc rolę firmy Pfizer w popieraniu systemu międzynarodowej ochrony patentowej).


[19] Zain Rizvi, Jishian Ravinthiran, Amy Kapczynski, Sharing The Knowledge: How President Joe Biden Can Use The Defense Production Act To End The Pandemic Worldwide, Health Affairs Blog (6 sierpnia 2021 r.), https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hblog20210804.101816/full/.


[20] Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS).


[21] Madlen Davies , Rosa Furneaux , Iván Ruiz , Jill Langlois, 'Held to Ransom': Pfizer Demands Governments Gamble with State Assets to Secure Vaccine Deal, Bureau of Investigative Journalism (23 lutego 2021 r.), https://tinyurl.com/t2z39a63.


[22] Id.


[23] Wydaje się, że jedna klauzula uległa zmianie, a mianowicie liczba dawek dostarczanych przez firmę Pfizer. Nie jest również jasne, czy Brazylia stworzyła zagraniczny bankowy fundusz gwarancyjny.


[24] Umowa z Brazylią, przypis 6, odpowiednio art. 9.4 (Zrzeczenie się immunitetu jurysdykcyjnego), str. 45, art. 2.6 (Opóźnienia w dostawie), str. 34, art. 9.4 (Zrzeczenie się immunitetu jurysdykcyjnego), str. 45, art. 3.1 (Odszkodowanie przez nabywcę), str. 43.


[25] Pozostałe umowy z Ameryki Łacińskiej objęte przeglądem zawierają bardziej ograniczone zobowiązanie do nieujawniania informacji. Na przykład, zgodnie z umową z Kolumbią, ani Pfizer, ani Kolumbia nie mogą "wykorzystywać nazwy, nazwy handlowej, znaków usługowych, znaków towarowych, odzieży handlowej lub logo drugiej strony w materiałach reklamowych, reklamach lub innych publikacjach, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony w każdym przypadku". Nie wydaje się to zabraniać rządowi mówienia o kontrakcie, o ile nie jest to "informacja publiczna, reklama lub jakakolwiek inna publikacja."


[26] Kontrakt brazylijski, art. 12.3 (Publicity), str. 32 ("Nabywca nie będzie ogłaszał ani zezwalał żadnej osobie na ogłaszanie publiczne jakichkolwiek informacji dotyczących istnienia, przedmiotu lub warunków niniejszej Umowy, szerszych transakcji przez nią rozważanych lub relacji między stronami (z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo i podlegających ochronie określonej w sekcji 10.1), bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Pfizer (zgoda taka nie może być bezzasadnie wstrzymywana ani opóźniana)").


[27] Kontrakt E.C., przypis 11, Artykuł II.10 (Ogłoszenia i reklama), str. 36.


[28] Kontrakt USA, przypis 14, Artykuł 11.11 (Ogłoszenia), str. 25.


[29] Kontrakt E.C., przypis 11, art. II.10 (Ogłoszenia i reklama), str. 36.


[30] Na przykład, Kolumbia jest również zobowiązana do dystrybucji szczepionki wyłącznie na swoim terytorium. Umowa z Kolumbią, przypis 7, art. 4.6 (Kwestie dywersyfikacji), str. 23 ("Cały Produkt dostarczony do nabywcy będzie: (a) bezpiecznie przechowywany przez Nabywcę; oraz (b) dystrybuowany przez Nabywcę wyłącznie w Kolumbii w sposób bezpieczny, odpowiedni do trasy transportu i miejsca przeznaczenia, w każdym przypadku (a) i (b) w celu ochrony przed kradzieżą, zmianą przeznaczenia, manipulacją, zastąpieniem (na przykład podróbkami) odsprzedażą lub wywozem poza Kolumbię oraz w celu ochrony i zachowania integralności i skuteczności Produktu.").


[31] Umowa brazylijska, przypis 6, art. 2.1 (f) (Umowa dostawy), str. 31 ("Nabywca, w tym wszelkie osoby powiązane lub przedstawiciele Nabywcy, zobowiązuje się do wyłącznego zaopatrywania się we wszystkie szczepionki firmy Pfizer, BioNTech lub ich podmiotów stowarzyszonych, przeznaczone do zapobiegania chorobie ludzkiej COVID-19 (w tym Produkt) (i) bezpośrednio od firmy Pfizer lub od firmy Pfizer za pośrednictwem COVAX Facility, lub (ii) od strony trzeciej, w drodze darowizny, odsprzedaży lub w inny sposób, wyłącznie pod warunkiem uzyskania przez Nabywcę uprzedniej pisemnej zgody firmy Pfizer.  Wszelkie naruszenie postanowień niniejszej Sekcji 2.1(f) uznaje się za nieusuwalne, istotne naruszenie niniejszej Umowy, a Pfizer może natychmiast rozwiązać niniejszą Umowę zgodnie z Sekcją 6.2.  Dla jasności, żadne postanowienie niniejszej sekcji 2.1(f) nie uniemożliwia nabywcy zakupu konkurencyjnych szczepionek dowolnej strony trzeciej.").


[32] Umowa brazylijska, przypis 6, art. 4.6 (Kwestie dywersyfikacji), str. 38 ("Nabywca nie będzie bezpośrednio ani pośrednio odsprzedawał, przekazywał, dystrybuował, eksportował ani w inny sposób transportował Produktu poza Terytorium bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Pfizer.").


[33] Umowa brazylijska, przypis 6, art. 2.1 (f) (Umowa dostawy), str. 31.


[34] Kontrakt brazylijski, przypis 6, art. 6.2 (wypowiedzenie z podaniem przyczyny), str. 27 ("W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy przez firmę Pfizer na mocy punktu 6.2, nabywca zapłaci w ciągu trzydziestu (30) dni od daty powiadomienia o wypowiedzeniu niniejszej umowy pełną Cenę za wszystkie zakontraktowane dawki, pomniejszoną o kwoty już zapłacone firmie Pfizer do tego dnia.").


[35] Ed Silverman, Pharma leaders shoot down WHO voluntary pool for patent rights on Covid-19 products, STAT (May 28 2020), https://www.statnews.com/pharmalot/2020/05/28/who-voluntary-pool-patents-pfizer/


[36] U.S. Backs Waiver of Intellectual Property Protection for Covid-19 Vaccines, Wall Street Journal (6 maja 2021), https://www.wsj.com/articles/u-s-backs-waiver-of-intellectual-property-protection-for-covid-19-vaccines-11620243518


[37] WTO opóźnia decyzję w sprawie zrzeczenia się praw do szczepionki na  COVID-19 (10 grudnia 2020), https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-wto-idUSKBN28K2WL


[38] Rozciąga się to na wszystkie roszczenia cywilne, w tym skutki uboczne. Zostało to szczegółowo opisane w innym miejscu: Madlen Davies, Rosa Furneaux , Iván Ruiz , Jill Langlois, "Held to Ransom": Pfizer Demands Governments Gamble with State Assets to Secure Vaccine Deal, Bureau of Investigative Journalism (Feb 23 2021), https://tinyurl.com/t2z39a63.


[39] Umowa z Kolumbią, przypis 7, art. 8.2 (Assumption of Defense), str. 31.


[40] Pfizer podpisał się pod listem sprzeciwiającym się zwolnieniu z TRIPS, wysłanym do prezydenta Bidena w marcu, na przykład. PhRMA Letter Opposing TRIPS Waiver to President Biden (March 5 2021), https://patentdocs.typepad.com/files/2021-03-05-phrma-letter.pdf


[41] Umowa U.K., przypis 15, art. 23 (Rozstrzyganie sporów) str. 36. ("Orzeczenie arbitrażowe będzie ostateczne i wiążące dla Stron, a Strony zobowiązują się do bezzwłocznego wykonania każdego orzeczenia. Orzeczenie może zostać wydane przez jakikolwiek sąd właściwy do wydania orzeczenia lub posiadający jurysdykcję nad odpowiednią stroną lub jej aktywami.")


[42] Id.


[43] Artykuł dotyczący prawa właściwego. Albania Projekt umowy str. 34, Umowa Brazylia str. 45, Kontrakt Chile str. 29, Kontrakt Kolumbia str. 43, Kontrakt DR str. 17, Kontrakt Peru str. 9.


[44] Nasza analiza jest ograniczona brakiem przejrzystości.


[45] Arbitration Involving States and State Entities under the ICC Rules of Arbitration - Report of the ICC Commission on Arbitration and ADR (2012), https://iccwbo.org/publication/arbitration-involving-states-state-entities-icc-rules-arbitration-report-icc-commission-arbitration-adr/, s. 4.


[46] Arbitration Involving States and State Entities under the ICC Rules of Arbitration - Report of the ICC Commission on Arbitration and ADR (2012), https://iccwbo.org/publication/arbitration-involving-states-state-entities-icc-rules-arbitration-report-icc-commission-arbitration-adr/, s. 4.


[47] Zaangażowane były również 194 podmioty państwowe. ICC Dispute Resolution 2020 Statistics, https://iccwbo.org/publication/icc-dispute-resolution-statistics-2020/ str. 11. Zob. również analogiczny mechanizm znany jako investor-state dispute resolution, który opiera się na prawie międzynarodowym, a nie na umowie: Global Trade Watch, Table of Foreign Investor-State Cases and Claims Under NAFTA and Other U.S. "Trade Deals" (15 stycznia 2021 r.), https://www.citizen.org/article/table-of-foreign-investor-state-cases-and-claims-under-nafta-and-other-u-s-trade-deals/.


[48] ICC Dispute Resolution 2020 Statistics, https://iccwbo.org/publication/icc-dispute-resolution-statistics-2020/ str. 17.


[49] Konwencja Narodów Zjednoczonych o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych (Nowy Jork, 10 czerwca 1958 r.) ("Każde z Umawiających się Państw uznaje orzeczenia arbitrażowe za wiążące i wykonuje je zgodnie z regulaminem obowiązującym na terytorium, na którym powołano się na orzeczenie, na warunkach określonych w poniższych artykułach.")


[50] Artykuł dotyczący zrzeczenia się immunitetu suwerennego. Język różni się w niektórych kontraktach. Kontrakt Brazylia, str. 45, Kontrakt Chile, str. 24, Kontrakt Kolumbia, str. 36, Kontrakt DR str. 17, Kontrakt Peru str. 9.


[51] Id.


[52] Id.


[53] W Stanach Zjednoczonych ustawą regulującą jest Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA). 28 U.S.C. § 1602. Własność państwowa wykorzystywana do działalności handlowej może być użyta do wykonania wyroku opartego na orzeczeniu arbitrażowym, jeśli państwo zrzekło się immunitetu. Mienie należące do instrumentarium obcego państwa zaangażowanego w działalność handlową również może zostać wykorzystane. 28 U.S.C. § 1610. Jednakże niektóre rodzaje mienia należącego do obcego suwerena są całkowicie odporne na zajęcie i egzekucję orzeczenia. Obejmuje to mienie należące do zagranicznego banku centralnego lub władz monetarnych oraz mienie wykorzystywane do celów wojskowych. 28 U.S.C. § 1611.


[54] Zgodnie z FSIA, jest to znane jako "zajęcie przed wydaniem wyroku" i może być dokonane, jeśli państwo zrzeknie się tego rodzaju immunitetu, a "celem zajęcia jest zabezpieczenie wykonania wyroku, który został lub może zostać wydany przeciwko obcemu państwu". 28 U.S.C. § 1610


[55] Inne jurysdykcje mogą różnie traktować te kwestie, potencjalnie narażając inne rodzaje majątku państwowego. Aktywa te mogą być również narażone na ryzyko podczas negocjacji ugodowych.


[56] Projekt umowy z Albanii, s. 14. Umowa z Brazylią, s. 22. Umowa z Kolumbią, str. 15.


[57] Pfizer Backs Down Over Unreasonable Terms in South Africa Vaccine Deal (19 kwietnia 2021 r.), https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2021-04-19/pfizer-backs-down-over-asset-seizing-clause-in-south-africa-vaccine-deal.


[58] Id.


[59] Id.


[60] Umowa kolumbijska, przypis 7, art. 8.5 (Przywileje i immunitety), str. 32. Obejmuje to, lecz nie ogranicza się do finansowania państwowych kontraktowych funduszy awaryjnych.


[61] Id.

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Niemieckie protokoły pandemiczne: rząd obawia się o "życie i zdrowie" swoich ekspertów

W obawie o ekspertów ds. koronawirusa i nadwyrężenie stosunków z Chinami: niemiecki rząd nie ch...

Włoskie lokalne władze zdrowotne muszą wypłacić odszkodowanie zawieszonemu pracownikowi służby zdrowia

Sensacyjny wyrok w Bolzano: lokalny urząd ds. zdrowia musi wypłacić odszkodowanie w wysokości p...

Dashboard, który rządził światem

"Fałszywe liczby", które wywołały reakcję świata na Covid19. Globalny wpływ, którego zbudowanie...

Holenderski parlament odrzuca traktat WHO

Holenderski parlament przyjął wniosek o odrzucenie traktatu pandemicznego i poprawki do Międzyn...

Dochodzenia przeciwko von der Leyen docierają do Bundestagu

Politycy opozycji w Bundestagu wzywają Niemcy do współpracy w śledztwie przeciwko Ursuli von de...

Przesłanie z Japonii dla Świata

Masowe wiece w Japonii przeciwko pandemicznemu traktatowi WHO. "Powstrzymajmy trzecią bombę ato...

Czy węże mogą wkrótce zastąpić kurczaka?

Zwierzęta te potrzebują niewiele pożywienia, aby rosnąć, a ich mięso jest bogate w białko i ma ...

Chiny wykorzystały PCR na C19 do pobierania DNA od milionów ludzi na całym świecie

Raporty rządu USA i agencji wywiadowczych potwierdzają, że Chiny wykorzystywały testy PCR COVID...

CDC ujawnia ukryte raporty dotyczące NOP po preparatach na COVID-19

Agencja została zmuszona przez sędziego federalnego do ujawnienia raportów.

Dokumenty RKI a sytuacja prawna poszkodowanych

Według Prof. Dr. Olafa Gierhake publikacja dokumentów RKI znacząco zmienia sytuacje poszkodowan...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami