Zawłaszczanie natury przez Wall Street przyspiesza wraz z wprowadzeniem nowej klasy aktywów

Projekt wielostronnego systemu bankowości rozwojowej, Fundacji Rockefellera i Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych stworzył niedawno nową klasę aktywów, która wystawi na sprzedaż nie tylko świat przyrody, ale procesy leżące u podstaw wszelkiego życia, pod pozorem promowania "zrównoważonego rozwoju". 


W zeszłym miesiącu Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych (NYSE) ogłosiła, że opracowała nową klasę aktywów i towarzyszący jej instrument notowań, który ma "chronić i przywracać naturalne aktywa, które ostatecznie stanowią podstawę możliwości istnienia życia na Ziemi". Nazywany spółką aktywów naturalnych, lub NAC(natural asset company), instrument ten pozwoli na tworzenie wyspecjalizowanych korporacji, "które posiadają prawa do usług ekosystemowych produkowanych na danym kawałku ziemi, usług takich jak sekwestracja dwutlenku węgla lub czysta woda". Te NAC będą następnie utrzymywać, zarządzać i rozwijać zasoby naturalne, które utowarowiają, a ich celem końcowym będzie maksymalizacja tych aspektów zasobów naturalnych, które firma uzna za opłacalne.


Choć opisywane są jako działające jak "każdy inny podmiot" na NYSE, twierdzi się, że spółki aktywów naturalnych(NAC) "wykorzystają fundusze, aby pomóc zachować las deszczowy lub podjąć inne działania ochronne, takie jak zmiana konwencjonalnych praktyk produkcji rolnej w gospodarstwie". Jednak, jak wyjaśniono pod koniec tego artykułu, nawet twórcy NAC przyznają, że ostatecznym celem jest wyciągnięcie niemal nieskończonych zysków z naturalnych procesów, które starają się skwantyfikować, a następnie spieniężyć.


Dyrektor operacyjny NYSE Michael Blaugrund odniósł się do tego, mówiąc o wprowadzeniu NAC w następujący sposób: "Mamy nadzieję, że posiadanie spółki zajmującej się aktywami naturalnymi będzie sposobem, dzięki któremu coraz szersze grono inwestorów będzie miało możliwość inwestowania w coś, co jest samo w sobie wartościowe, ale do tej pory było wykluczone z rynków finansowych".


W ramach wzniosłej mowy o "zrównoważonym rozwoju" i "ochronie przyrody", media donoszące o tym ruchu w takich miejscach jak Fortune nie mogły uniknąć odnotowania, że NAC otwierają drzwi do "nowej formy zrównoważonego inwestowania", która "w ciągu ostatnich kilku lat zachwyciła osoby takie jak prezes BlackRock Larry Fink, mimo że nadal istnieją w tej sprawie poważne pytania bez odpowiedzi". Fink, jeden z najpotężniejszych oligarchów finansowych na świecie, jest i od dawna był grabieżcą korporacyjnym, a nie ekologiem, a jego entuzjazm w stosunku do NAC powinien dać do myślenia nawet najbardziej entuzjastycznym zwolennikom, jeśli to przedsięwzięcie rzeczywiście ma na celu wspieranie ochrony przyrody, jak jest deklarowane.


Jak stworzono NAC?


Prace nad stworzeniem i uruchomieniem NAC trwały dwa lata i były prowadzone przez NYSE we współpracy z Intrinsic Exchange Group (IEG), w której NYSE posiada mniejszościowe udziały. Trzej inwestorzy IEG to Inter-American Development Bank(IADB), skoncentrowany na Ameryce Łacińskiej oddział wielostronnego systemu bankowości rozwojowej, który narzuca neoliberalne i neokolonistyczne programy poprzez uwięzienie w długach; Fundacja Rockefellera, fundacja amerykańskiej dynastii oligarchów, której działalność od dawna jest ściśle powiązana z Wall Street; oraz Aberdare Ventures, firma venture capital, koncentrująca się głównie na cyfrowej opiece zdrowotnej. Warto zauważyć, że IADB i Fundacja Rockefellera są ściśle powiązane z projektami dotyczącymi wprowadzenia walut cyfrowych banków centralnych (CBDC) i biometrycznych identyfikatorów cyfrowych.


Misja IEG koncentruje się na "tworzeniu pionierskiej nowej klasy aktywów opartej na aktywach naturalnych i mechanizmie przekształcania ich w kapitał finansowy". "Aktywa te", stwierdza IEG, sprawiają, że "życie na Ziemi jest możliwe i przyjemne... Obejmują one systemy biologiczne, które zapewniają czyste powietrze, wodę, żywność, leki, stabilny klimat, zdrowie ludzkie i potencjał społeczny".


Mówiąc inaczej, dzięki NAC ekosystemy staną się nie tylko aktywami finansowymi, ale również prawami do "usług ekosystemowych", czyli korzyści, jakie ludzie czerpią z natury. Obejmują one produkcję żywności, turystykę, czystą wodę, bioróżnorodność, zapylanie, sekwestrację dwutlenku węgla i wiele innych. IEG współpracuje obecnie z rządem Kostaryki w celu pilotowania działań NAC w tym kraju. Minister Środowiska i Energii Kostaryki, Andrea Meza Murillo, twierdzi, że projekt pilotażowy z IEG "pogłębi analizę ekonomiczną nadania przyrodzie wartości ekonomicznej, jak również pozwoli na dalszą mobilizację przepływów finansowych na rzecz ochrony przyrody.


Dzięki NAC, NYSE i IEG wystawiają całość przyrody na sprzedaż. Choć twierdzą, że takie działanie "przekształci naszą gospodarkę w bardziej sprawiedliwą, odporną i zrównoważoną", jasne jest, że jedynymi prawdziwymi beneficjentami będą przyszli "właściciele" przyrody i naturalnych procesów.


Według IEG, NAC zaczynają od identyfikacji aktywów naturalnych, takich jak las czy jezioro, które następnie są kwantyfikowane przy użyciu specjalnych protokołów. Takie protokoły zostały już opracowane przez powiązane grupy, takie jak Koalicja Kapitałów(Capitals Coalition), która współpracuje z kilkoma partnerami IEG, a także Światowe Forum Ekonomiczne i różne koalicje międzynarodowych korporacji. Następnie tworzony jest NAC, a struktura firmy decyduje o tym, kto ma prawa do produktywności danego zasobu naturalnego, jak również prawa do decydowania o sposobie zarządzania i kierowania tym zasobem. Wreszcie, NAC jest "przekształcany" w kapitał finansowy poprzez przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej na giełdzie papierów wartościowych, np. na NYSE. Ten ostatni etap "generuje kapitał do zarządzania aktywami naturalnymi", a wahania cen na giełdzie "sygnalizują wartość kapitału naturalnego".


Jednak na tym ostatnim etapie NAC i jego pracownicy, dyrektorzy i właściciele niekoniecznie są właścicielami samego składnika aktywów naturalnych. Zamiast tego, jak zauważa IEG, NAC jest jedynie emitentem, podczas gdy potencjalnymi nabywcami aktywów naturalnych reprezentowanych przez NAC mogą być: inwestorzy instytucjonalni, inwestorzy prywatni, osoby fizyczne i instytucje, korporacje, państwowe fundusze majątkowe i wielostronne banki rozwoju. W ten sposób firmy zarządzające aktywami, które w zasadzie są już właścicielami znacznej części świata, jak Blackrock, mogą stać się właścicielami procesów naturalnych, zasobów naturalnych i samych podstaw życia naturalnego, które wkrótce zostaną spieniężone.

Zarówno NYSE, jak i IEG reklamują ten nowy instrument inwestycyjny jako mający na celu generowanie funduszy, które zostaną przeznaczone na działania związane z ochroną przyrody i zrównoważonym rozwojem. Jednakże, na stronie internetowej IEG, zauważa się, że celem jest tak naprawdę nieskończony zysk z naturalnych procesów i ekosystemów, które wcześniej były uważane za część "wspólnego dobra", tj. zasobów kulturowych i naturalnych dostępnych dla wszystkich członków społeczeństwa, w tym materiałów naturalnych takich jak powietrze, woda i nadająca się do zamieszkania ziemia. Według IEG, "w miarę jak zasoby naturalne rozwijają się, zapewniając stały lub rosnący przepływ usług ekosystemowych, kapitał własny spółki powinien odpowiednio wzrastać, zapewniając zwrot z inwestycji. Akcjonariusze i inwestorzy w spółce poprzez oferty wtórne mogą czerpać zyski ze sprzedaży akcji. Sprzedaż ta może być oceniana tak, aby odzwierciedlała wzrost wartości kapitałowej akcji, mniej więcej zgodnie z jej rentownością, tworząc przepływy pieniężne w oparciu o kondycję firmy i jej aktywów."

Badacz i dziennikarz Cory Morningstar zdecydowanie nie zgadza się z podejściem przyjętym przez NYSE/IEG i postrzega NAC jako system, który tylko pogłębi korporacyjne drapieżnictwo natury, pomimo twierdzeń, że jest inaczej. Morningstar opisał NAC jako "Rockefeller i wsp. pozwalający rynkom dyktować, co w przyrodzie ma wartość - a co nie". Jednak to nie instytucje kapitalistyczne i globalne finanse decydują o tym, co w życiu ma wartość. Ekosystemy nie są "aktywami". Biologiczne społeczności istnieją dla swoich własnych celów, nie naszych."


Nowy sposób na grabież


Ostatecznym celem NAC nie jest zrównoważony rozwój czy ochrona przyrody - jest nim finansjalizacja przyrody, tj. przekształcenie jej w towar, który może być wykorzystany do utrzymania obecnej, skorumpowanej gospodarki Wall Street w dobrej kondycji pod pozorem ochrony środowiska i zapobiegania jego dalszej degradacji. IEG wyraźnie to podkreśla, zauważając, że "szansa" związana z NAC nie leży w ich potencjale poprawy dobrostanu środowiska lub zrównoważonego rozwoju, ale w wielkości tej nowej klasy aktywów, którą określają mianem "Gospodarki Natury".

Rzeczywiście, podczas gdy klasy aktywów obecnej gospodarki są wyceniane na około 512 bilionów dolarów, klasy aktywów odblokowane przez NAC są znacznie większe i wynoszą 4 000 bilionów dolarów (tj. 4 kwadryliony dolarów). Tak więc, NAC otwierają nowe żerowisko dla drapieżnych banków z Wall Street i instytucji finansowych, które pozwolą im nie tylko zdominować ludzką gospodarkę, ale cały świat przyrody. W świecie budowanym obecnie przez te i pokrewne podmioty, gdzie nawet wolność jest przekształcana nie jako prawo, ale "usługa", naturalne procesy, od których zależy życie, są podobnie przekształcane w aktywa, które będą miały właścicieli. Ci "właściciele" będą mieli ostatecznie prawo, w tym systemie, dyktować, kto ma dostęp do czystej wody, czystego powietrza, do samej natury i jakim kosztem.


Według Cory'ego Morningstara, jednym z innych celów stworzenia "Ekonomii Natury" i zgrabnego zapakowania jej dla Wall Street za pośrednictwem NAC jest drastyczne przyspieszenie masowych prób zawłaszczania ziemi podejmowanych przez Wall Street i klasę oligarchów w ostatnich latach. Obejmuje to ostatnie grabieże ziemi dokonane przez firmy z Wall Street, jak również miliarderów "filantropów" takich jak Bill Gates podczas kryzysu COVID. Jednakże, grabieże ziemi ułatwione przez rozwój NAC będą w dużej mierze wymierzone w rdzenne społeczności w krajach rozwijających się.


Jak zauważa Morningstar:


"Publiczna inauguracja NAC strategicznie poprzedziła piętnaste spotkanie Konferencji Stron Konwencji o Różnorodności Biologicznej, największą konferencję na temat różnorodności biologicznej od dekady. Pod pretekstem przekształcenia 30% powierzchni globu w "obszary chronione", trwa największa w historii globalna grabież ziemi. Ta propozycja, zbudowana na fundamencie białej supremacji, spowoduje wysiedlenie setek milionów ludzi, pogłębiając trwające ludobójstwo rdzennej ludności. Tragiczna ironia polega na tym, że chociaż ludność rdzenna stanowi mniej niż 5% światowej populacji, to zapewnia ona około 80% całej różnorodności biologicznej."


IEG, omawiając NAC, wymownie zauważa, że wpływy z IPO(Pierwsza oferta publiczna - ang. Initial Public Offering) NAC mogą być wykorzystane do nabycia większej ilości ziemi przez kontrolujące ją podmioty lub do zasilenia budżetów lub funduszy tych, którzy otrzymują kapitał z IPO. Jest to dalekie od zapewnień NYSE/IEG, że NAC są "inne", ponieważ ich IPO zostaną wykorzystane do "zachowania i ochrony" obszarów naturalnych.


Panika związana ze zmianami klimatycznymi, która obecnie zajmuje miejsce paniki związanej z COVID-19, z pewnością zostanie wykorzystana do zręcznego reklamowania NAC i podobnych taktyk jako niezbędnych do ratowania planety, ale - bądźcie pewni - NAC nie są posunięciem mającym na celu ratowanie planety, ale posunięciem umożliwiającym tym samym interesom odpowiedzialnym za obecne kryzysy środowiskowe zapoczątkowanie nowej ery, w której ich drapieżna eksploatacja osiągnie niewyobrażalne wcześniej wyżyny.


autor:

Whitney Webb jest profesjonalną pisarką, badaczką i dziennikarką od 2016 roku. Pisała dla kilku stron internetowych, a od 2017 do 2020 roku była pisarzem personalnym i starszym reporterem śledczym dla Mint Press News. Obecnie pisze dla The Last American Vagabond.


źródło:

https://unlimitedhangout.com/2021/10/investigative-reports/wall-streets-takeover-of-nature-advances-with-launch-of-new-asset-class/


Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Nieoczekiwane procesy komórkowe po szczepieniu na C-19

Technologia szczepionek mRNA jest wciąż dość nowa. Naukowcy zaobserwowali nieoczekiwane procesy...

Texas pozywa Pfizer za kłamstwa ws skuteczności i cenzurę publicznej dyskusji

Prokurator generalny Teksasu Ken Paxton pozwał firmę Pfizer, Inc. za bezprawne wprowadzanie w b...

W imieniu narodu włoskiego - sędzia obala kampanię szczepień

Wyrok w sprawie Chieti, ma historyczne znaczenie, ponieważ słowa sędziego w sprawie szczepień s...

AIFA przyznaje w sądzie, że nie posiada danych na temat skuteczności i korzyści szczepionek

Kiedy szczepionki zostały wprowadzone na rynek, Aifa nie miała żadnych danych na temat skuteczn...

PEI i BMG: nic nie widzieli, nic nie słyszeli, nic nie powiedzieli

PEI nie przeprowadza żadnych laboratoryjnych testów diagnostycznych w celu wykrycia lub określe...

Te odpowiedzi EMA są druzgocące - Europejczycy zostali wprowadzeni w błąd

Szczepionki nie zostały opracowane w celu zapobiegania infekcjom i z pewnością nie ma danych, k...

Pierwszy pozew przeciwko Modernie przed Sądem Okręgowym w Düsseldorfie

Sąd Okręgowy w Düsseldorfie zaplanował na czwartek 16 listopada 2023 r. rozprawy ustne w 4 post...

Nikt nie chce trącić tej kostki domina

Pfizer używał dwóch różnych procesów do produkcji preparatów na koronawirusa. Jeden z nich był ...

Zielony plan energii zero netto będzie wymagał gospodarki centralnie planowanej

Oraz kilku niemożliwości technologicznych i ogromnego spadku standardów życia.

Mit przystępnej cenowo zielonej energii się skończył

W ostatnich latach wszechobecna narracja na temat morskiej energetyki wiatrowej głosiła, że kos...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami