Wielki Reset w praktyce: Komunistyczny program "Cyfrowej tożsamości" WEF

"Globaliści chcą wyeliminować gotówkę i zastąpić ją nową cyfrową walutą, powiązaną z twoim nowym cyfrowym identyfikatorem. W ten sposób, jak widzieliśmy w Toronto, jeśli nie będziesz posłuszny rozkazom rządu lub będziesz publikował w social media treści, które im się nie podobają, będą mogli zamknąć ci dostęp do żywności, leków, mieszkania..."


Richard Andreas Werner jest niemieckim ekonomistą w dziedzinie bankowości i rozwoju, profesorem uniwersyteckim na Uniwersytecie De Montfort .


Wielki Reset w praktyce: Komunistyczny program "Cyfrowej tożsamości"

Światowego Forum EkonomicznegoSystem tożsamości cyfrowej Światowego Forum Ekonomicznego kładzie podwaliny pod globalny system kredytów społecznych, który da mu władzę kontrolowania obywateli i karania tych, których uzna za "niegodnych zaufania".


W lutym 2022 r. Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) Klausa Schwaba opublikowało nowy raport "Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries", w którym przedstawiono plany stworzenia Czwartej Rewolucji Przemysłowej, czyli połączenia "świata fizycznego, cyfrowego i biologicznego".


Niewybieralni globaliści z WEF skapitalizowali Covid i wykorzystują "paszporty szczepionkowe", aby położyć fundamenty pod powszechne przyjęcie tożsamości cyfrowej. Jest to jeszcze jeden element wielkiego resetu w działaniu. 


Cyfrowe tożsamości


W raporcie stwierdzono, że "pandemia COVID 19 doprowadziła do wzmożonej koncentracji na potędze danych medycznych, a konkretnie na tzw. paszportach szczepionek. Paszporty te z natury rzeczy służą jako forma cyfrowej tożsamości".


Taka cyfrowa tożsamość może być wykorzystywana m.in. do uzyskiwania dostępu do zabiegów w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, monitorowania urządzeń medycznych i telefonów, otwierania kont bankowych i przeprowadzania transakcji finansowych.


Dzięki cyfrowej przepustce można rezerwować wycieczki i przechodzić przez odprawę celną. Takiego cyfrowego identyfikatora będzie można używać także do robienia zakupów, korzystania z mediów społecznościowych, głosowania, składania zeznań podatkowych i pobierania zasiłków.


WEF dostrzega również istotną rolę telekomunikacji. Dzięki cyfrowej tożsamości będzie można monitorować urządzenia i dane w sieci.


Alternatywna ocena zdolności kredytowej (Alternative Credit Scoring)


System tożsamości cyfrowej stworzony przez WEF kładzie obecnie podwaliny pod globalny system kredytów społecznych, który da im władzę kontrolowania obywateli i karania tych, których uznają za "niegodnych zaufania".


Raport WEF mówi, że osoby trzecie będą dokonywać oceny na podstawie historii kredytowej, historii medycznej i zachowań w sieci. Na przykład: "Bank decyduje o atrakcyjności danej osoby dla uzyskania kredytu".


Banki będą brały pod uwagę w procesie przyznawania kredytu zachowania społeczne danej osoby, zarówno w sieci, jak i poza nią; jest to tzw. alternatywna ocena kredytowa (Alternative Credit Scoring), która wykorzystuje big data do analizy nie tylko historii finansowych, ale także zachowań społecznych. Niestety, tego typu system grozi wprowadzeniem systemu kredytów społecznych na wzór Komunistycznej Partii Chin (CCP), gdzie dostęp do dóbr i usług jest oparty na zachowaniach społecznych danej osoby.

Zgodnie z raportem WEF, systemy tożsamości cyfrowej obejmują:


  • Profil: Może obejmować nieodłączne atrybuty danych (takie jak dane biometryczne) lub atrybuty przypisane (takie jak nazwiska lub krajowe numery identyfikacyjne)
  • Historia: Historie kredytowe lub medyczne, zachowania związane z zakupami w Internecie
  • Wnioskowanie: Osądy lub decyzje podejmowane na podstawie procesów uwierzytelniania, profili i historii (np. bank decyduje o atrakcyjności danej osoby dla uzyskania kredytu).


Podczas wirtualnego spotkania Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), które odbyło się w dniach 25-29 stycznia, do porządku obrad dodano alternatywny scoring kredytowy. Tradycyjny scoring kredytowy analizuje zachowania finansowe danej osoby, Alternatywny Scoring Kredytowy będzie brał pod uwagę również zachowania społeczne danej osoby.

Jak już wcześniej donosiła Fundacja RAIR USA, sposoby, w jakie niewybieralni globaliści chcą wydobyć najbardziej prywatne dane osobowe, są niezwykle inwazyjne. Obejmują one urządzenia wszczepiane w ciało, dom i miasto, w którym mieszkasz. Celem jest zebranie jak największej ilości informacji o Tobie za pomocą wszelkich niezbędnych środków.


Przyszłość WEF przewiduje stały nadzór nad człowiekiem i jego otoczeniem za pomocą ekosystemu Internetu ciał (IoB). Ekosystem ten łączy ludzi z technologią za pomocą urządzeń umożliwiających forum pozyskiwanie ogromnych ilości danych na temat danej osoby. RAND Corporation wyjaśnia, że,


Internet ciał, czyli IoB, to tak naprawdę ekosystem. Jest to grupa urządzeń podłączonych do Internetu, które zawierają oprogramowanie i które albo gromadzą dane o zdrowiu użytkownika, albo mogą zmieniać funkcjonowanie jego organizmu. O Internecie ciał myślimy jako o zbiorze wszystkich tych urządzeń oraz wszystkich danych, które urządzenia te gromadzą na temat użytkownika".


RAND ostrzega, że IoB może również zagrozić naszym najbardziej intymnym danym osobowym i wprowadzić wiele problemów natury etycznej. Ostrzega nawet, że może to "zwiększyć globalne ryzyko geopolityczne, ponieważ państwa nadzorujące mogą wykorzystywać dane IoB do egzekwowania autorytarnych reżimów". Jak przyznał raport WEF Global Risks Report w 2019 r., "autorytaryzm jest łatwiejszy w świecie całkowitej widoczności i identyfikowalności."


Pomimo ogromnego ryzyka i ostrzeżeń, WEF popiera powszechne przyjęcie IoB, które mogą wykorzystać do kontrolowania ludzkich zachowań, uzyskując jednocześnie dostęp do najbardziej wrażliwych danych zdrowotnych, finansowych i behawioralnych danej osoby. Ten ekosystem jest częścią czwartej rewolucji przemysłowej, którą WEF chce wykorzystać w swoim programie "wielkiego resetu".


Nic dziwnego, że w raporcie z lipca 2020 r.  WEF wezwał "interesariuszy z różnych sektorów, branż i regionów geograficznych" do połączenia sił i wspólnej pracy, "aby w pełni uwolnić potencjał IoB".


Pośrednicy danych


Gdy nasze dane zostaną pozyskane, Światowe Forum Ekonomiczne, "pośrednicy danych", będą gotowi do "pomocy".


"Te strony trzecie służyłyby jako łącznicy między ludźmi a podmiotami gromadzącymi ich dane lub między przedsiębiorstwami a ich partnerami". Jak stwierdza Kate Kaye, "mogłyby one przybierać różne formy, od agentów cyfrowych po powierników reprezentujących ludzi i ich wybory dotyczące prywatności danych. Mogą też być powiernikami ułatwiającymi zbiorowe negocjacje w sprawie danych w imieniu poszczególnych osób lub firm. Pośrednicy danych mogliby nawet podejmować zautomatyzowane decyzje z wykorzystaniem sztucznej inteligencji". podaje WEF,


Na najbardziej podstawowym poziomie ułatwiają one wymianę informacji, a na najbardziej zaawansowanym mogą podejmować decyzje, w tym w imieniu ludzi.


Chociaż Klaus Schwab i Światowe Forum Ekonomiczne chcieliby, aby świat uwierzył, że ich celem jest poprawa naszego "zdrowia" i "dobrobytu", to jednak zamierzają zdominować człowieka w skali globalnej.


autor:

Amy Mek

źródło:

https://rairfoundation.com/great-reset-in-action-world-economic-forums-communist-digital-identity-scheme-video/

Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries (Rozwój agencji cyfrowych: Siła pośredników danych), INSIGHT REPORT FEBRUARY 2022, World Economic Forumstr. 24, blok - Paszporty szczepień


Pandemia COVID 19 doprowadziła do zwrócenia szczególnej uwagi na moc danych medycznych, a konkretnie na tzw. paszporty szczepionek. Paszporty te z natury służą jako forma cyfrowej tożsamości. Podmioty komercyjne służą jako rodzaj scentralizowanego pośrednika danych w kilku jurysdykcjach. Biorąc pod uwagę wrażliwość tego typu danych zdrowotnych, w wielu przypadkach rządy zleciły zewnętrznym wykonawcom administrowanie i zarządzanie takimi systemami. Nic dziwnego, że w większości przypadków centralnym elementem takich systemów są surowe kryteria bezpieczeństwa i ochrony prywatności, również dlatego, że polityka publiczna w zakresie zdrowia opiera się na zwiększaniu zaufania do systemu.


Takie paszporty szczepionkowe są używane podczas podróży między jurysdykcjami oraz na poziomie lokalnym, np. przy wchodzeniu do lokali gastronomicznych lub innych miejsc, gdzie wymagane jest potwierdzenie statusu szczepienia. Co ważne, pośrednicy ci zapewniają środki weryfikacji statusu bez udostępniania danych zdrowotnych zakładowi jako takiemu, w swego rodzaju scenariuszu dowodu zerowej wiedzy, w którym zaufany pośrednik danych sprawdza, czy osoba, której dane dotyczą, jest zaszczepiona, ale nie udostępnia żadnych innych informacji. W ten sposób unika się niepożądanych skutków wtórnych dalszego udostępniania danych przez zakład.


Na poziomie zbiorczym dane o szczepionkach są jednak niezwykłym dobrem w dziedzinie zdrowia publicznego. Przyznał to zwłaszcza rząd Zjednoczonego Królestwa i zasugerował, że techniki anonimizacji, pseudonimizacji i zabezpieczania danych można wykorzystać w kontrolowanym środowisku, aby umożliwić ponowne wykorzystanie tych wysoce wrażliwych danych. W takich przypadkach nie wymaga się powiadomienia i zgody per se na ponowne wykorzystanie danych, ale procesy pośrednie, którym poddawane są dane, muszą odbywać się w kontrolowanym środowisku, tak aby udostępniane były ustalenia zbioru danych, a nie same dane.


https://www3.weforum.org/docs/WEF_Advancing_towards_Digital_Agency_2022.pdf

Centre for Data Ethics and Innovation, 2021, Uwolnienie wartości danych: Eksploracja roli pośredników danych - analiza roli, jaką pośrednicy mogliby odegrać we wspieraniu odpowiedzialnego dzielenia się danymi,


str. 25 - 27 Sekcja 4. Umożliwienie analizy poprzez dostęp do danych i ich wymianę


Reakcja na COVID-19 stała się przykładem znaczenia dzielenia się danymi dla celów analizy. Pandemia stworzyła pilną potrzebę dostępu do danych i ich wymiany między sektorem publicznym i prywatnym oraz wymusiła nowe formy współpracy. W ramach reakcji opracowano nowych pośredników danych, takich jak aplikacja NHS COVID-19 do śledzenia kontaktów oraz COVID-19 Data Store, aby ułatwić szybkie podejmowanie decyzji opartych na dowodach w celu zwalczania pandemii.


Reakcja na epidemię COVID-19 ujawniła również wyzwania związane z dostępem do danych i ich udostępnianiem, w szczególności w zakresie zapewnienia jakości danych, rozwiązywania problemów związanych z różnicami metodologicznymi oraz brakiem infrastruktury, zwłaszcza w związku z potrzebą zawierania nowych umów o udostępnianiu danych. Na przykład w ramach działań mających na celu identyfikację osób szczególnie zagrożonych w czasie pandemii  londyńskie gminy musiałyby zawrzeć ze sobą potencjalnie setki umów o udostępnianiu danych, aby dzielić się wrażliwymi danymi na temat osób kwalifikujących się do bezpłatnych posiłków szkolnych. Inne problemy obejmowały niespójności w dostępności i jakości statystyk dotyczących zgonów związanych z COVID w poszczególnych szpitalach i krajach w Wielkiej Brytanii. Pośrednicy danych mogliby pomóc w rozwiązaniu takich problemów, przynosząc szersze korzyści, takie jak podejmowanie decyzji w oparciu o dane oraz wspieranie badań i innowacji.


Umożliwienie dostępu do danych i dzielenia się nimi w interesie publicznym


W badaniach przeprowadzonych przez CDEI podkreśla się, że osoby fizyczne chętniej dzielą się swoimi danymi do celów leżących w interesie publicznym. Pośrednicy danych mogą przezwyciężyć problemy związane z dostępem do danych i ich udostępnianiem w przypadku, gdy jest to wyraźnie korzystne dla społeczeństwa. Sektor opieki zdrowotnej odgrywa w tym względzie wiodącą rolę. Pośrednicy danych, tacy jak UK Biobank i Genomics England, zainwestowali w gromadzenie i przechowywanie danych dotyczących genomu ludzkiego na dużą skalę.


Genomics England działa jako zaufane środowisko badawcze (TRE), które udziela akredytowanym badaczom dostępu do swoich danych w ramach zatwierdzonych projektów (opisanych w ramce 9 poniżej). Przyczyniła się ona do rozwoju dobrze prosperującej branży genomicznej w Zjednoczonym Królestwie, napędzając innowacje w zakresie medycyny spersonalizowanej i nowych metod leczenia poważnych chorób. Inne TRE działające w obszarze opieki zdrowotnej obejmują program "Scotland Data Safe Haven", brytyjską bezpieczną platformę e-badawczą w Walii oraz laboratorium "UK Data Service Secure Lab".


Kolejnym przykładem pośrednika danych, który ułatwia prowadzenie badań i rozwoju w interesie publicznym, jest Secure Research Service (ONS SRS) Urzędu Statystyk Narodowych (Office for National Statistics). Podobnie jak w przypadku Genomics England, akredytuje ona zarówno naukowców, jak i projekty badawcze, zapewniając dostęp do anonimowych danych do określonych celów w oparciu o kryteria przedstawione w Kodeksie postępowania badawczego i kryteriach akredytacji. Za pośrednictwem tej platformy naukowcy ocenili skuteczność badań przesiewowych w kierunku raka prostaty, co pozwoliło NHS zaoszczędzić do 1 mld funtów rocznie na badaniach przesiewowych i leczeniu uzupełniającym, ocenili skuteczność zabezpieczeń antywłamaniowych oraz przeanalizowali częstość występowania zakażeń wirusem COVID-19 w gospodarstwach domowych i pomiędzy nimi, oraz inne projekty. Zintegrowany program danych (IDP), zaproponowany przez ONS w krajowej strategii danych, opiera się na ONS SRS, aby ułatwić odkrywanie otwartych danych pochodzących z sektora publicznego. IDP ma na celu zgromadzenie danych na jednej platformie i w standardowym formacie, co pozwoli zaoszczędzić czas, wysiłek i umiejętności użytkowników danych.


Pośrednicy w zakresie danych mogą zwiększyć możliwości podejmowania badań wymagających dużej ilości danych, w szczególności przez organizacje, które mogą nie mieć możliwości finansowych, aby inwestować w infrastrukturę danych. Na przykład, Uniwersytet Stanforda w Stanach Zjednoczonych zaproponował stworzenie krajowej chmury badawczej dla naukowców akademickich i non-profit, która zdemokratyzowałaby dostęp do najnowocześniejszej mocy obliczeniowej, danych, wiedzy i kapitału niezbędnego do trenowania modeli uczenia maszynowego i prowadzenia wartościowych badań.


Genomics England jest podmiotem przechowującym dane, który gromadzi wrażliwe dane dotyczące ludzkiego genomu do celów badawczych w ramach projektu 100 000 genomów. Sekwencjonuje ona dane genomowe od osób cierpiących na rzadkie choroby lub nowotwory w celu ułatwienia przełomów w leczeniu, w szczególności w medycynie spersonalizowanej.


Genomics England współpracuje z NHS w celu zidentyfikowania potencjalnych uczestników (np. osób cierpiących na rzadkie choroby lub nowotwory). Uczestnicy muszą wyrazić zgodę na sekwencjonowanie swojego DNA i w każdej chwili mogą zrezygnować z udziału w projekcie. Jeśli uczestnik wyrazi zgodę, próbka DNA pobrana w jego szpitalu lub u lekarza rodzinnego jest wysyłana do sekwencjonowania genomu w celu uzyskania danych genomowych. Genomics England analizuje dane zdrowotne uczestnika wraz z jego danymi genomowymi w celu stworzenia raportu, który jest następnie udostępniany pracownikom medycznym uczestnika, aby lepiej zrozumieć jego stan i umożliwić bardziej ukierunkowane leczenie.


Jednak niektóre schorzenia nie są w pełni poznane i wymagają dalszych badań. Genomics England działa jako zaufane środowisko badawcze (TRE), przyznając publicznym i prywatnym badaczom dostęp do swoich anonimowych danych na potrzeby konkretnych projektów badawczych. Zatwierdzanie tych projektów przechodzi przez wiele etapów w celu ochrony osób, których dane dotyczą, i zapewnienia, że projekt jest zgodny z ograniczeniami celu i modelem zarządzania przyjętym przez Genomics England. Ponadto Genomics England nigdy nie pozwala na usunięcie danych ze swojego bezpiecznego centrum danych, monitoruje wszystkie działania podejmowane przez badaczy i ustanawia surowe reperkusje prawne, jeśli badacze ponownie zidentyfikują osoby z bazy danych.


Genomics England przyczynia się do wzrostu kwitnącego przemysłu genomicznego w Wielkiej Brytanii, który według szacunków Deloitte w 2015 r. wniósł 10 procent do całkowitego rynku genomiki na świecie. Startupy i mniejsze firmy odgrywają ważną rolę w napędzaniu tej branży i stanowiły część rosnącego wkładu gospodarczego o wartości 1,9 miliarda funtów w 2018/19.


https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1004925/Data_intermediaries_-_accessible_version.pdf

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Dochodzenia przeciwko von der Leyen docierają do Bundestagu

Politycy opozycji w Bundestagu wzywają Niemcy do współpracy w śledztwie przeciwko Ursuli von de...

Przesłanie z Japonii dla Świata

Masowe wiece w Japonii przeciwko pandemicznemu traktatowi WHO. "Powstrzymajmy trzecią bombę ato...

Czy węże mogą wkrótce zastąpić kurczaka?

Zwierzęta te potrzebują niewiele pożywienia, aby rosnąć, a ich mięso jest bogate w białko i ma ...

Chiny wykorzystały PCR na C19 do pobierania DNA od milionów ludzi na całym świecie

Raporty rządu USA i agencji wywiadowczych potwierdzają, że Chiny wykorzystywały testy PCR COVID...

CDC ujawnia ukryte raporty dotyczące NOP po preparatach na COVID-19

Agencja została zmuszona przez sędziego federalnego do ujawnienia raportów.

Dokumenty RKI a sytuacja prawna poszkodowanych

Według Prof. Dr. Olafa Gierhake publikacja dokumentów RKI znacząco zmienia sytuacje poszkodowan...

Niedobory żywności wywołane programami proekologicznymi?

UK. Dostawy warzyw i zbóż mogą ucierpieć, ponieważ nowe dotacje środowiskowe sprawiają, że bard...

Musimy znaleźć model zapewniający zgodność

Jak skłonić ludzi w demokracji do głosowania za środkami przymusu? Heinz Bude był doradcą niemi...

Należy zwiększyć ocenę ryzyka

Multipolar ujawnił tajne protokoły RKI. Wynika z nich jasno, że zaostrzenie oceny ryzyka z "umi...

Lukratywne behawioralne bigdata kierowców

Kierowcy samochodów mogą nie zdawać sobie sprawy, że ich dane dotyczące jazdy są udostępniane f...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami