Interoperacyjne Tokeny Tożsamości i Wojna o Nasze Dusze

LONDYN, UK - Społeczna walidacja tożsamości staje się coraz bardziej popularna ze względu na swoje teoretyczne właściwości zabezpieczające. Zyskująca na popularności koncepcja tokenów "Soul Bound" znacznie rozszerza pojęcie tożsamości cyfrowej i ujawnia niebezpieczeństwa związane z interoperacyjną tożsamością cyfrową.


W opublikowanym w maju 2022 roku dokumencie zatytułowanym "Zdecentralizowane społeczeństwo: Odnajdywanie duszy Web3" (Decentralized Society: Finding Web3's Soul) Vitalik Buterin, Glen Weyl i Puja Olhaver opisują potencjał tokenów "Soulbound". Ich znaczenie jako kanałów przepływu dla umysłów krypto ula, zaproponowane przez Melanie Swan, staje się coraz bardziej zrozumiałe w miarę poznawania szczegółów.


W tym artykule pokazujemy, w jaki sposób niezbywalne tokeny "soulbound" (SBT) reprezentujące zobowiązania, referencje i powiązania "dusz" mogą kodować sieci zaufania w realnej gospodarce w celu ustalenia pochodzenia i reputacji.


Potencjalnymi przykładami tokenów Soulbound są weryfikowalne referencje, takie jak odznaki edukacyjne, świadectwa nauczania, historia zatrudnienia, dzieła sztuki, fotografie, pisma itp. Kluczową cechą jest to, że są one niezbywalne i są wydawane lub unieważniane przez podmiot. W przypadku poświadczeń edukacyjnych podmiotem tym może być zaufana instytucja edukacyjna, natomiast w przypadku osobistych prac pisemnych lub dzieł sztuki - sam je wystawiasz.

 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4105763


Posiadanie tokenów poświadczających buduje zaufanie i reputację.


Co ważniejsze, SBT( Soulbound Token) umożliwiają inne, coraz bardziej ambitne zastosowania, takie jak odzyskiwanie portfela społeczności, zarządzanie odporne na Sybil, mechanizmy decentralizacji oraz nowe rynki z rozkładalnymi, współdzielonymi prawami. Nazywamy ten bogatszy, pluralistyczny ekosystem "Zdecentralizowanym Społeczeństwem" (DeSoc - Decentralized Society) - współdeterminowaną społecznością, w której Dusze i społeczności łączą się oddolnie, jako emergentne właściwości siebie nawzajem, aby współtworzyć mnogie dobra i inteligencje sieciowe w różnych skalach.


Niektóre sformułowania brzmią bezsensownie, ale staną się bardziej zrozumiałe, gdy poznamy zastosowania uczenia maszynowego w tym środowisku tożsamości związanej z duszą i społecznością.


Sam zwrot "zdecentralizowane społeczeństwo" jest mocno uzbrojony, ale w przestrzeni technologicznej decentralizacja oznacza budowanie odporności sieci. Scentralizowana sieć jest podatna na ataki z powodu pojedynczych punktów awarii, natomiast sieci zdecentralizowane oferują odporność dzięki złożoności. Jeśli projektuje się sieci z myślą o globalnej dominacji, nie można ryzykować załamania z powodu wysadzenia jednego budynku lub satelity.

Założyciel Wired Kevin Kelly, po lewej, i Glen Weyl na festiwalu WIRED25 w październiku 2018 r. Zdjecie: Amy Lombard


Nawet jeśli moc i bezpieczeństwo sieci są w dużym stopniu zdecentralizowane, samo stworzenie standardowej, uniwersalnej sieci służy temu samemu celowi, co scentralizowana kontrola. Innymi słowy, stworzenie uniwersalnego, znormalizowanego systemu oznacza scentralizowanie myśli w jeden kontrolowany i znany zestaw wzorców. Zrozumienie tego jest kluczowe dla wyjaśnienia, dlaczego standardowe sieci technologiczne naruszają Wolną Wolę.


Uspołecznienie tożsamości na potrzeby obliczeń maszynowych


Wiele projektów, takich jak projekt UBI Celo, Impact Markets, wdraża protokoły "Proof of Personhood", aby zapobiec tworzeniu przez ludzi wielu tożsamości na blockchainie w celu skorzystania z usługi takiej jak UBI.


Protokoły Proof of Personhood (PoP) mają na celu zapewnienie tokenów o indywidualnej unikalności, zapobieganie atakom Sybilli i umożliwienie stosowania aplikacji niefinansowych. Aby to osiągnąć, opierają się na takich metodach, jak globalna analiza grafów społecznych, biometria, jednoczesne globalne strony kluczy lub jakaś ich kombinacja.


Ponieważ jednak protokoły PoP starają się reprezentować indywidualne tożsamości - skupiając się na osiągnięciu globalnej unikalności - a nie tożsamości społeczne odwzorowujące relacje i solidarność, protokoły PoP są ograniczone do zastosowań, w których wszyscy ludzie traktowani są tak samo. Większość zastosowań, którymi jesteśmy zainteresowani - takich jak budowanie reputacji - ma charakter relacyjny i wykracza poza bycie unikalnym człowiekiem na rzecz bycia zróżnicowanym człowiekiem.


Ponieważ tokeny Soulbound budują zaufanie i reputację danej osoby poprzez wykształcenie, zatrudnienie, religię i wszelkie inne rodzaje powiązań, spodziewają się, że staną się one podstawą systemu kredytów społecznych. Zamiast identyfikować pojedynczą osobę, Soulbound będzie w stanie rozróżniać ludzi na podstawie tych relacji, co jest niezbędne dla rynków długu i finansowania wpływu społecznego.


Wyobraźmy sobie świat, w którym większość uczestników posiada Dusze, które przechowują SBT odpowiadające szeregowi powiązań, członkostw i referencji. Na przykład, dana osoba może mieć Duszę, która przechowuje SBT reprezentujące referencje edukacyjne, historię zatrudnienia, hashe swoich tekstów lub dzieł sztuki...


Ekosystem SBT mógłby odblokować odporną na cenzurę, oddolną alternatywę dla odgórnie sterowanych komercyjnych i "społecznych" systemów kredytowych. SBT, które reprezentują poświadczenia wykształcenia, historię pracy i umowy najmu, mogłyby służyć jako trwały zapis historii związanej z kredytem, umożliwiając Duszom budowanie znaczącej reputacji w celu uniknięcia wymagań dotyczących zabezpieczeń i zabezpieczenia kredytu.


Same pożyczki również będą stanowiły tokeny soulbound, rejestrując Twoje ustalenia dotyczące zadłużenia na zawsze.


Pożyczki i linie kredytowe mogą być reprezentowane jako niezbywalne, ale odwoływalne SBT, dzięki czemu będą one zagnieżdżone wśród innych SBT duszy - jako rodzaj zabezpieczenia reputacji, którego nie da się spłacić - dopóki nie zostaną spłacone, a następnie spalone lub, jeszcze lepiej, zastąpione dowodem spłaty.


Wykorzystanie tokenów Soulbound do tworzenia profili kredytów społecznych, a także do reprezentowania aktywnych pożyczek, zwiększa wgląd maszyn w sieć relacji międzyludzkich, co umożliwia stosowanie bardziej niezawodnych algorytmów obliczających ryzyko.


Łatwość obliczania zobowiązań publicznych za pomocą SBT otworzyłaby rynki kredytowe. Pojawiłyby się nowe korelacje między SBT a ryzykiem spłaty, dając początek lepszym algorytmom kredytowym, które przewidują zdolność kredytową, a tym samym zmniejszają rolę scentralizowanej, nieprzejrzystej infrastruktury oceny zdolności kredytowej.


Zamiast wplątywać ludzi w sidła globalnego kapitału, chcą oni, aby ludzie zaciągali długi w ramach własnej społeczności.


Co więcej, udzielanie pożyczek prawdopodobnie odbywałoby się w ramach powiązań społecznych. W szczególności SBT stanowiłyby podłoże dla praktyk udzielania pożyczek społecznościowych, podobnych do tych, które zapoczątkował Muhammad Yunus i Grameen Bank, gdzie członkowie sieci społecznej zgadzają się na wzajemne wspieranie swoich zobowiązań.


Ponadto chcą wykorzystać wszystkie te różne tokeny związane z duszą jako system odzyskiwania klucza prywatnego. Jednym z większych problemów związanych z tożsamością cyfrową w ogóle jest sposób "logowania" i odzyskiwania tożsamości w przypadku utraty hasła. W świecie blockchain hasło nazywane jest kluczem prywatnym.

Autorzy zwracają uwagę na problemy z odzyskiwaniem kluczy prywatnych przez społeczeństwo i proponują alternatywne rozwiązanie, w którym nasze członkostwo w organizacjach i społecznościach może ułatwić odzyskiwanie tożsamości.


Bardziej solidnym rozwiązaniem jest powiązanie odzyskiwania duszy z członkostwem duszy w społecznościach, co oznacza, że nie jest ono ograniczone, ale opiera się na maksymalnie szerokim zestawie relacji w czasie rzeczywistym. Przypomnijmy, że SBT reprezentują członkostwo w różnych społecznościach. Niektóre z tych społeczności, takie jak pracodawcy, kluby, uczelnie czy kościoły, mogą mieć charakter bardziej "off-chain", podczas gdy inne, takie jak uczestnictwo w zarządzaniu protokołem lub DAO, mogą być bardziej "on- chain ". W modelu odzyskiwania społeczności, odzyskanie kluczy prywatnych Duszy wymagałoby zgody członka kwalifikowanej większości (losowo wybranego podzbioru) społeczności Duszy.


Prawa do naszych "dusz" są regulowane przez podzbiór relacji narosłych w czasie. Instytucje o wysokim profilu i solidnych zabezpieczeniach prawdopodobnie odegrałyby największą rolę w odzyskiwaniu tożsamości.


Przejście od sztucznej do mnogiej inteligencji


Implikacją kodyfikacji relacji społecznych jest połączenie obliczeń sztucznej inteligencji z rynkami prognoz społecznych. Po pierwsze, autorzy zauważają, że te dwa paradygmaty są ograniczone w przeciwstawny sposób. AI nie bierze pod uwagę bodźców ekonomicznych, a rynki predykcyjne ignorują modele obliczeniowe. Rozwijają tę kwestię:


Przykładem mnogich dóbr sieciowych, które mają coraz większe znaczenie w cyfrowym świecie, są modele predykcyjne zbudowane na danych o użytkownikach. Zarówno sztuczna inteligencja (AI), jak i rynki predykcyjne starają się przewidywać przyszłe zdarzenia na podstawie danych pochodzących głównie od ludzi. Oba paradygmaty są jednak ograniczone w różny i niemal przeciwstawny sposób. Dominujący paradygmat w AI unika zachęt, zamiast tego gromadzi (publiczne lub prywatnie nadzorowane) dane i syntetyzując je w prognozy za pomocą zastrzeżonych, wielkoskalowych, nieliniowych modeli - wykorzystując domyślny monopol Web2 na "usus" bez żadnego "fructus" przysługującego pracownikom zajmującym się danymi. Rynki przewidywań przyjmują odwrotne podejście, gdzie ludzie obstawiają wyniki w nadziei na zyski finansowe, polegając całkowicie na bodźcach ekonomicznych spekulacji finansowych ("fructus") bez syntezy przekonań obstawiających w celu stworzenia złożonych modeli.


Bardziej produktywnym paradygmatem jest unikanie tych skrajności, a zamiast tego czerpanie z zalet obu tych metod, jednocześnie kompensując ich słabości i wzbogacając ich zakres. Proponujemy przemyślane połączenie złożoności nieliniowych modeli sztucznej inteligencji z bodźcami rynkowymi rynków predykcji, aby przekształcić pasywnych pracowników zajmujących się danymi w aktywnych twórców danych. Dzięki tak bogatym w proweniencję informacjom zakorzenionym w społeczności twórców danych ilustrujemy, w jaki sposób DeSoc może odblokować inteligencję sieci mnogiej, potężniejszą niż którekolwiek z tych podejść.


Ten model połączenia rynków predykcyjnych z modelami sztucznej inteligencji do wykorzystania w finansowaniu wpływu społecznego z wykorzystaniem technologii blockchain już funkcjonuje. Alphabonds są obecnie w fazie pilotażowej w ramach projektów związanych z UBS i Blackrock. Istnienie tokenów soulbound reprezentujących różne rodzaje relacji społecznych między ludźmi pomaga zasilić AI informującą inwestorów wpływu o tym, jak obstawiać sukces określonego wyniku.

Grafika ilustrująca zastosowanie Alfabond w projektach inwestycyjnych dotyczących wpływu na wyniki zdrowotne.


Badania sugerują, że chociaż rynki predykcyjne zazwyczaj osiągają lepsze wyniki niż zwykłe sondaże, nie osiągają one lepszych wyników niż zaawansowane zespołowe sondaże predykcyjne, w których ludzie mają motywację do dzielenia się i omawiania informacji. W modelach deliberacji zespołowej członkowie mogą być ważeni na podstawie takich czynników, jak dotychczasowe wyniki i ocena innych, a zespół uczestniczy w częściowo ustrukturyzowanych dyskusjach celem zebrania informacji, których nie można po prostu zawrzeć w umowie kupna lub sprzedaży.


Podczas gdy rynki predykcyjne podają jedną liczbę - cenę kontraktu - ankiety kwadratowe podają dokładne przekonania każdego uczestnika na temat prawdopodobieństwa zdarzenia. SBT umożliwiają dalsze obliczenia nad tymi przekonaniami w kontekście społecznym, kwalifikacji, członkostwa i ogólnej towarzyskości uczestnika, aby opracować lepiej ważone (lub nieliniowo syntetyzowane) modele predykcyjne, prawdopodobnie wyłaniając ekspertów w nowych, nieprzewidzianych punktach przecięcia.


Na tym opiera się "Plural Intelligence", łącząca prognozowanie społeczne ze sztuczną inteligencją. Twierdzą oni, że w obecnym systemie modele sztucznej inteligencji postrzegają twórców treści jako odrębne od ich kontekstu społecznego. Tokeny związane z duszą pokazują algorytmom kontekst społeczny twórców danych, umożliwiając jednocześnie "prawa do zarządzania" sposobem monetyzacji zbiorowych danych społecznych. Iluzja kontroli i części zysków jest częścią przekonywania społeczeństwa do zaangażowania się w system, uczenia maszyn.


W rzeczywistości prawie żadne dane nie dotyczą wyłącznie jednostek, wszystkie dane odnoszą się także do innych osób i grup. Na przykład twoje DNA zawiera informacje o twojej rodzinie, a nie tylko o tobie. Tokeny związane z duszą są sposobem reprezentowania społecznej tożsamości danych.


Większość nadzorowanych twórców danych nie zdaje sobie sprawy ze swojej roli w tworzeniu tych modeli, nie zachowuje żadnych praw rezydualnych i jest postrzegana raczej jako "przypadkowi" niż jako kluczowi uczestnicy. Co więcej, gromadzenie danych odrywa modele od ich kontekstu społecznego, co maskuje ich uprzedzenia i ograniczenia, a także osłabia naszą zdolność do ich kompensowania. Napięcia te wysuwają się na pierwszy plan wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na dostępność danych, nowymi inicjatywami, takimi jak "arkusze danych dla zbiorów danych", które dokumentują pochodzenie danych, oraz chroniącymi prywatność podejściami do uczenia maszynowego.


Proweniencja danych odnosi się do informacji o danych, takich jak sposób ich gromadzenia, miejsce gromadzenia, wszelkie zmiany i rodzaje metadanych. Tokeny związane z duszą pomagają reprezentować i standaryzować metadane, tworzyć zachęty ekonomiczne i prawa zarządzania.


Takie podejście wymaga przyznania znaczących udziałów w ekonomii i zarządzaniu tym, którzy generują dane, oraz zachęcenia ich do współpracy przy tworzeniu modeli o większych możliwościach niż te, które mogliby zbudować sami. SBT stanowią naturalny sposób programowania bodźców ekonomicznych dla danych o bogatym pochodzeniu, a jednocześnie twórcy modeli mogą śledzić cechy zgromadzonych danych i ich kontekst społeczny - odzwierciedlone przez SBT - oraz wnosić wkład, który kompensuje uprzedzenia i wyrównuje ograniczenia.


Te prawa ekonomiczne i prawa zarządzania nazywane są "spółdzielniami" danych. Chcą oni jak największej interakcji człowieka z inteligencją maszyny. Obliczanie różnych perspektyw na podstawie tego samego zbioru danych jest ważne w dążeniu do tego, aby AI "myślała" bardziej podobnie do ludzi. Nazywają to „inteligencja mnoga” (Plural Intelligence).


Choć większość ludzi nie sądzi, aby sztuczna inteligencja i sieci komputerowe mogły zyskać własną duszę, to jeśli są one ściśle zintegrowane z umysłami połączonymi z Duchem, komputery z pewnością mogą uzyskać dostęp do aspektów tego niesamowitego potencjału.


SBT mogą również programować prawa do zarządzania na zamówienie dla twórców danych, umożliwiając im tworzenie spółdzielni, które gromadzą dane i negocjują sposoby ich wykorzystania. Ta oddolna możliwość programowania przez twórców danych umożliwia powstanie w przyszłości inteligencji mnogich, gdzie twórcy modeli mogą konkurować w negocjowaniu sposobów wykorzystania tych samych danych do budowy różnych modeli. W ten sposób odchodzimy od paradygmatu oderwanej, monolitycznej "sztucznej inteligencji" wolnej od ludzkich korzeni, zbierającej pozbawione proweniencji, nadzorowane dane, na rzecz eksplozji kambryjskiej wspólnie konstruowanych mnogich inteligencji zakorzenionych w społecznym pochodzeniu i zarządzanych przez Dusze.


Indywidualność ludzi i maszyn rozmywa się wraz z ekspansją metawersum. Przy próbach zrozumienia tych konstrukcji rozróżnienie między ludźmi a maszynami nie jest zbyt pomocne. Te modele "inteligencji wielorakiej" ostatecznie gromadzą własne tokeny związane z duszami, budując swoje własne relacje "osadzone w ludzkiej społeczności". Najwyraźniej są to projekty transludzkie.


Z biegiem czasu, tak jak SBT indywidualizują duszę, zaczynają one również indywidualizować modele - wprowadzając pochodzenie danych, zarządzanie i prawa ekonomiczne bezpośrednio do kodu modelu. W ten sposób inteligencje wielorakie - podobnie jak ludzie - budują Duszę osadzoną w ludzkiej społeczności. Albo, w zależności od tego, jak na to spojrzeć, ludzie ewoluują w czasie osadzeni w wielorakich inteligencjach - każda z nich ma unikalną Duszę, uzupełniającą się i współpracującą z innymi Duszami.


Gdyby ideologia transhumanizmu nie była wystarczająco jasna, oto kolejny fragment, w którym cytowany jest twórca ARPANET-u.


Poprzez tworzenie sieci i koordynację DeSoc(Decentralized Society) pojawia się na przecięciu polityki i rynków - wzbogacając je o społeczność. DeSoc urzeczywistnia wizję JCR Licklidera - założyciela ARPANET-u, który stworzył Internet - "symbiozy człowiek-komputer" w "międzygalaktycznej sieci komputerowej" o radykalnie zwiększonej dynamice społecznej opartej na zaufaniu.


autor:

Leo Saraceno 


źródło:

https://siliconicarus.org/2022/05/30/interoperable-identity-tokens-and-the-war-for-our-soul/

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Dochodzenia przeciwko von der Leyen docierają do Bundestagu

Politycy opozycji w Bundestagu wzywają Niemcy do współpracy w śledztwie przeciwko Ursuli von de...

Przesłanie z Japonii dla Świata

Masowe wiece w Japonii przeciwko pandemicznemu traktatowi WHO. "Powstrzymajmy trzecią bombę ato...

Czy węże mogą wkrótce zastąpić kurczaka?

Zwierzęta te potrzebują niewiele pożywienia, aby rosnąć, a ich mięso jest bogate w białko i ma ...

Chiny wykorzystały PCR na C19 do pobierania DNA od milionów ludzi na całym świecie

Raporty rządu USA i agencji wywiadowczych potwierdzają, że Chiny wykorzystywały testy PCR COVID...

CDC ujawnia ukryte raporty dotyczące NOP po preparatach na COVID-19

Agencja została zmuszona przez sędziego federalnego do ujawnienia raportów.

Dokumenty RKI a sytuacja prawna poszkodowanych

Według Prof. Dr. Olafa Gierhake publikacja dokumentów RKI znacząco zmienia sytuacje poszkodowan...

Niedobory żywności wywołane programami proekologicznymi?

UK. Dostawy warzyw i zbóż mogą ucierpieć, ponieważ nowe dotacje środowiskowe sprawiają, że bard...

Musimy znaleźć model zapewniający zgodność

Jak skłonić ludzi w demokracji do głosowania za środkami przymusu? Heinz Bude był doradcą niemi...

Należy zwiększyć ocenę ryzyka

Multipolar ujawnił tajne protokoły RKI. Wynika z nich jasno, że zaostrzenie oceny ryzyka z "umi...

Lukratywne behawioralne bigdata kierowców

Kierowcy samochodów mogą nie zdawać sobie sprawy, że ich dane dotyczące jazdy są udostępniane f...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami