Blockchain, Cyfrowy Twining i Globalny Mózg Ekonomii cz.1

Wprowadzenie


Rosnąca frakcja w świecie kryptowalut koncentruje się na koncepcji "regeneracyjnych" finansów, określanych jako ReFi, które opierają się na założeniu, że inżynieria społeczna, poprzez bodźce ekonomiczne, inteligentne kontrakty, masowe gromadzenie danych i sztuczną inteligencję, może przynieść pozytywne skutki dla społeczeństwa, a tym samym uniknąć nadużyć ze strony obecnych ośrodków władzy dzięki "zdecentralizowanym" organizacjom cyfrowym, które wdrażają inżynierię i zarządzają jej rozwojem.


W rzeczywistości wiele, jeśli nie wszystkie, przedsięwzięcia w ramach sieci web3 finansów regeneracyjnych oferują łagodniejszą ścieżkę dla banków centralnych/rządów/korporacji do realizacji takich celów, jak bankowość dla nieubankowionych, zwiększenie ilości danych, umożliwienie cyfrowego zarządzania zasobami, przemysłem, edukacją, zarządzaniem przyrodą i utowarowieniem procesów naturalnych. Kilka ośrodków działalności przykuło moją uwagę ze względu na ich ścisły związek z paradygmatami finansowania wpływu społecznego i globalnym kapitałem.


Pierwsza część tej serii poświęcona jest "walutom społecznościowym" (Community Currencies, CC) oraz cyfrowym instrumentom twinningowym wykorzystywanym w finansowaniu działalności społecznej i zabezpieczeniach ubezpieczeniowych. Zarządzanie ryzykiem odgrywa istotną rolę w projektowaniu tych cybernetyczno-społeczno-finansowych systemów, które wymagają wyższego poziomu modelowania i analizy, zanim więksi gracze zaangażują jakikolwiek poważny kapitał w jakikolwiek produkt.


Wraz z rozwojem sektora finansowania działań społecznych, gromadzenie i analiza danych w coraz większym stopniu przyczynia się do tworzenia cyfrowych bliźniaków. Technologie takie jak blockchain zapewniają bezpieczne, otwarte, działające w czasie rzeczywistym, całodobowe zasilanie danymi oraz wbudowane interoperacyjne systemy tożsamości dla ludzi i maszyn. Wszystkie te elementy składają się na rozwijający się globalny mózg, czyli metawers - transhumanistyczny projekt lub perspektywę ewolucji człowieka.


zobacz też:

Game, Set i Mecz: Gambit ESG firmy BlackRock i Zakończenie Ryzyka

Zawłaszczanie natury przez Wall Street przyspiesza wraz z wprowadzeniem nowej klasy aktywów

Bity i bajty Wielkiego Resetu: COVID-19 i rosnący kapitalizm danych

Blockchain: Zaksięgowane Życie


W swej istocie metawers jest sumą wszystkich protokołów komunikacyjnych. Innymi słowy, informacje w zglobalizowanych, na wpół znormalizowanych systemach, ułatwione dzięki językowi komputerów, matematyce binarnej. Internet, sieci telekomunikacyjne, blockchain, zamknięte systemy komunikacyjne (korporacyjne lub państwowe) - wszystkie one ucieleśniają różne podejścia i aspekty metawersum. W miarę jak te systemy dojrzewają i przenikają do większości społeczeństwa, możliwości metawersum znacznie się zwiększają. Ponieważ jest to system oparty na matematyce i elektrotechnice, musi być wysoce zorganizowany, a przez to z natury restrykcyjny, ograniczony.


Bez blockchaina lub podobnych technologii baz danych trudno jest skalować system. Bliźnięta cyfrowe, będące w istocie żywymi symulacjami, stanowią wymóg dla zarządzania systemami cybernetycznymi w niemal każdym kontekście, niezależnie od tego, czy jest to system przemysłowy czy społeczny, a ogromna większość ludzkości jest zmuszona przyczyniać się do ich rozwoju, ponieważ współczesna kontynuacja zasad dominacji w coraz większym stopniu wymusza, narzuca lub manipuluje ludźmi, aby współdziałali z naszymi coraz większymi cybernetycznymi obudowami.


Część 1

Inżynieria społeczna: Waluty Społecznościowe(Community Currencies) i Ubezpieczenia od Katastrof(Catastrophe Insurance)


NAIROBI, KENIA - W 2020 roku Duński Czerwony Krzyż, Grassroots Economics i BlockScience połączyły siły, aby wdrożyć oparte na blockchainie waluty społecznościowe. Grassroots Economics, niedawny stypendysta funduszu innowacji UNICEF, działa głównie w Kenii od 2010 roku i koncentruje się na wdrażaniu walut społecznościowych. W ramach programu Community Currencies stworzono cyfrowe profile na potrzeby inwestycji wpływu(impact investment).


Blockscience i kilka pokrewnych organizacji zajmują czołową pozycję w dziedzinie modelowania złożoności w przestrzeni web3. Tworzą one cyfrowe bliźniaki systemów swoich klientów na potrzeby zarządzania ryzykiem i objaśniania złożonej dynamiki. Idea walut społecznościowych sięga początków pieniądza, ale w perspektywie pomocy międzynarodowej wyewoluowała z programów bonów żywnościowych, które były próbą zapewnienia dostępu do artykułów pierwszej potrzeby na obszarach dotkniętych kryzysem poprzez dystrybucję bonów, które można było wykorzystać tylko na określone cele. W ostatniej dekadzie bezwarunkowa bezpośrednia pomoc pieniężna stała się znacznie bardziej popularna wśród organizacji pozarządowych, ale miała też inne konsekwencje. Pieniądze zazwyczaj szybko opuszczały lokalny rynek i nie trafiały do obiegu. W dokumencie przytoczono też raporty Oxfam, według których fizyczna gotówka wiąże się z większym ryzykiem kradzieży, przemocy i lokalnej korupcji. Waluty społecznościowe są próbą znalezienia środka między tymi dwoma paradygmatami. Recenzja naukowa, której współautorem jest współzałożyciel Grassroots Economics, Will Ruddick, opisuje różnice i argumentuje, dlaczego uważa, że waluty wspólnotowe(Community Currencies) są lepsze:


W przeciwieństwie do bonów pomocowych, CC [waluty społecznościowe] można wydawać i ponownie wydawać we wszystkich firmach członkowskich, które je akceptują. Bon pomocowy powiązany z lokalnym przedsiębiorstwem jest natychmiast wypłacany po wykorzystaniu. Wprawdzie ten zastrzyk krajowych pieniędzy może krążyć w obiegu, ale może też zostać wydany na towary lub usługi spoza danej społeczności (będziemy je nazywać zewnętrznymi nakładami lub importem) i opuścić lokalną gospodarkę. CC bezpośrednio rozwiązuje problem wypływu krajowych pieniędzy z lokalnej, słabiej rozwiniętej społeczności. Celem pomocy CC jest to, by odbiorcy wydawali je lokalnie i zwiększali prawdopodobieństwo zarobienia ich z powrotem, kiedy siła nabywcza społeczności złoży się z powrotem na siebie, tworząc okrężne łańcuchy wydatków i dochodów.


Innymi słowy, twierdzą oni, że waluty społecznościowe mogą pomóc w izolowaniu społeczności lokalnych, ponieważ nie pozwalają na to, by pieniądze opuszczały lokalną gospodarkę. Jednak faktyczne wdrożenie tego rozwiązania wymaga inżynierii finansowej i społecznej w danym miejscu. Lokalni kupcy i inne miejsca, w których ludzie wydają pieniądze, stają się punktami centralnymi, które organizacje pozarządowe wykorzystują do zarządzania podażą waluty wspólnotowej. Eksperymentując z różnymi systemami od 2010 roku, Grassroots Economics ostatecznie zainwestował w różne firmy z funduszami darczyńców, aby zagwarantować ich akceptację waluty wspólnotowej i pomóc w zarządzaniu równowagą popytu i podaży:

Papierowa waluta Sarafu, 2017 r. Ten konkretny banknot został odnowiony przez pieczęć społeczności Bangla-Pesa. Wygaśnięcie było sposobem na anulowanie nadwyżki salda dodatniego i zachęcało do wzajemności.
Źródło: Complementary Currencies for Humanitarian Aid, Ussher, Ebert i in.


W 2017 roku firma GE [Grassroots Economics] połączyła wszystkie różne papierowe CC w jeden wymienny papierowy CC o nazwie Sarafu-Credit (Sarafu oznacza walutę w języku Kiswahili), zachowując datę ważności, a tym samym obietnicę wzajemności (zob. Rysunek 1). Jednak zamiast czysto zdecentralizowanej produkcji, GE zaczęło w 2016 roku inwestować w przedsiębiorstwa wspólnotowe, które gwarantowałyby akceptację Sarafu, które w tabeli 1 nazywamy kredytem producenckim. Dzięki założeniu w społecznościach sklepów ogólnych, dotowanych z funduszy darczyńców KSh, dostarczano towary, które skutecznie wspierały walutę. Fundusze darczyńców finansowały też częściowo przedsiębiorstwa spółdzielcze (dobra publiczne), takie jak młyn kukurydziany i wytwórnia oleju kokosowego, które zawsze przyjmowały CC. Dzięki tym "upoważnionym podmiotom" GE mogło zarządzać nadwyżkami sald poprzez konwersję na KSh, a tym samym zarządzać podażą CC w całym systemie i redukować ogólną nierównowagę. [podkreślenie dodane].


Podkreślam ten proces, aby pokazać, jak zarządzane są systemy zaprojektowane i wdrożone przez niezależne organizacje. Funkcjonowanie tych systemów wymaga pielęgnowania lokalnych ośrodków poprzez darowizny i inwestycje.


Według ich badań waluty społecznościowe pomnażają wpływ funduszy darczyńców, ponieważ mają charakter cyrkularny.


Mnożnik wydatków, czyli liczba cyrkulacji gotówki w społeczności, odgrywa kluczową rolę w długoterminowej pomocy rozwojowej. Pośrednie pomiary pomocy w długim okresie wskazują, że zastrzyki gotówki (CVA) mają niewielki lub żaden wpływ w perspektywie długoterminowej (Clemens i in. 2004). Ogólnie rzecz biorąc, interwencje te uznano za opłacalne, ponieważ wykorzystują fundusze darczyńców 10 lub więcej razy.


Grassroots Economics ostatecznie przeszła na systemy cyfrowe, aby wdrożyć waluty społecznościowe(CC), a w 2019 roku korzystała z systemu Proof of Authority Blockchain(POA).


Pod koniec 2018 roku GE zaczęło przenosić waluty papierowe na zapisy cyfrowe dostępne w telefonach komórkowych, a do 2019 roku wszystkie Sarafu stały się walutami cyfrowymi, działającymi na publicznej księdze blockchain POA. Płatności można było dokonywać bez internetu za pomocą prostych telefonów komórkowych, a fundusze darczyńców pokrywały wszystkie opłaty telekomunikacyjne.


W 2020 roku zaczęli używać blockchaina xDAI, który został przemianowany na łańcuch Gnosis. Blockchain xDAI wykorzystywał stablecoina DAI jako podstawową walutę i był obsługiwany przez konsorcjum graczy Web3. Jako Gnosis Chain przeszedł na system Proof of Stake(POS), ale zachował xDAI jako podstawową walutę. DAI to stablecoin stworzony za pomocą protokołu Maker, jednego z największych zastosowań defi w kryptowalutach. Po przejściu na blockchain zaczęto tworzyć cyfrowe profile na potrzeby inwestycji wpływu.


Blockchain umożliwia gromadzenie danych, które pozwalają darczyńcom inwestycji wpływu - Impact Shilling przekazywać gotówkę bezpośrednio do odbiorców i przedsiębiorstw społecznych związanych z celami zrównoważonego rozwoju(SDG). Członkowie społeczności mogą być wspierani na podstawie swoich danych lub mogą stworzyć swój własny profil danych na blockchainie, aby przyciągnąć inwestorów impaktowych-wpływu. Transfery CC mogą być również przekazywane użytkownikom jako pomoc lub dochód na podstawie badań i pomiarów, np. danych dotyczących transakcji, które potwierdzają zamieszkiwanie w gospodarstwach domowych położonych na obszarach zagrożonych, co pomaga w ukierunkowaniu przyszłej pomocy i programów transferów pieniężnych. [podkreślenie dodane].


Pomaga to osadzić koncepcję Waluty Wspólnotowej w paradygmacie finansowania wpływu społecznego. Warto też zaznaczyć, że system ten nie wymaga formalnej tożsamości suwerennej, a jedynie adresu w blockchainie, co do którego udowodniono, że został stworzony przez niepowtarzalną osobę (patrz biometria).


W obszarach skrajnej nędzy i ubóstwa wiele osób nie posiada oficjalnych form identyfikacji, ale może mieć telefon lub może otrzymać telefon. Aby dotrzeć do tych populacji i obejść brak formalnych systemów tożsamości, zamiast tego dostarczają im na przykład oparty na blockchainie Uniwersalny Dochód Podstawowy(Universal Basic Income - UBI), którego jedynym wymogiem jest udowodnienie, że jest się unikalną osobą. Gdy dana osoba otrzyma UBI i zacznie go wydawać, buduje swoją cyfrową tożsamość, która może zostać wykorzystana do finansowania działań, a także stopniowo łączy się z wszelkimi przyszłymi formalnymi systemami tożsamości, które mogą zostać wdrożone.


Jaką więc rolę odgrywa w tym wszystkim BlockScience? Warto zauważyć, że nie wspomniano o nich ani razu w 30-stronicowym dokumencie opisującym współpracę Grassroots Economics z Czerwonym Krzyżem. BlockScience zajmuje się modelowaniem systemów, w szczególności systemów złożonych, w sposób rygorystyczny pod względem matematycznym. Jedno z ich podstawowych narzędzi nosi nazwę cadCAD, co pozwolę sobie wyjaśnić:


cadCAD (complex adaptive dynamics Computer-Aided Design) jest opartym na Pythonie frameworkiem modelowania do badań, walidacji i komputerowego wspomagania projektowania systemów złożonych. Biorąc pod uwagę model złożonego systemu, cadCAD może symulować wpływ, jaki zestaw działań może mieć na niego. To pomaga użytkownikom podejmować świadome, rygorystycznie przetestowane decyzje, jak najlepiej modyfikować lub współdziałać z systemem, aby osiągnąć swoje cele.


Dysponując całą wiedzą z zakresu inżynierii, statystyki, informatyki i ekonomii kryptowalut, BlockScience tworzy schematy, które pomagają klientom zrozumieć ich własne projekty, testują nieprzewidziane możliwości i przekazują zdobyte dane w celu aktualizacji modelu. Oznacza to cyfrową współpracę bliźniaczą(digital twinning). Oto słowa założyciela, dr Michaela Zarghama, z wywiadu na temat projektu Czerwonego Krzyża:


"Tworząc cyfrowego bliźniaka ekosystemu CIC [Community Inclusion Currency], można symulować i testować wybory polityczne oraz chronić się przed nieprzewidzianymi w innych przypadkach awariami systemu. Wstrząsy systemu, z jakimi mieliśmy do czynienia w przypadku COVID-19, są przykładem takich nieprzewidzianych okoliczności, na wypadek których modele mogą pomóc nam zawczasu przetestować odporność." [podkreślenie dodane].   

- Michael Zargham


Zadaniem Blockscience jest stworzenie cyfrowych bliźniaków w celu zamodelowania systemu CIC. Oto schemat wykorzystany do stworzenia cyfrowych bliźniaków systemu waluty wspólnotowej, zawierający dokładne opisy wszystkich zaangażowanych podmiotów oraz możliwych/dozwolonych interakcji.Shruti Appiah, badacz w BlockScience, jest czołowym inżynierem w branży. Obecnie jest dyrektorem ds. produktów w IOHK, organizacji budującej podstawową infrastrukturę Cardano. Shruti jest również współzałożycielką Consensys Labs i pomagała w prowadzeniu wartej 50 milionów dolarów inwestycji firmy Okta w startupy zajmujące się zdecentralizowaną tożsamością. Okta to warta wiele miliardów dolarów firma tworząca produkty do zarządzania tożsamością.


W innym odcinku zajmiemy się Consensys bardziej szczegółowo, ale na razie warto wiedzieć, że została ona założona przez współzałożyciela Ethereum, Josepha Lubina, i jest jedną z najbardziej wpływowych firm w branży web3, jeśli nie najbardziej wpływową. Oprócz tego, że Consensys zbudował znaczną część Ethereum i szeroko inwestuje w tej przestrzeni, jest zaangażowany w większość głównych instytucjonalnych inicjatyw blockchainowych, w tym MFW, Bank Rozliczeń Międzynarodowych, a także prywatne konsorcja i pomoc międzynarodową. 


Jeden z ich doradców, Shermin Voshmgir, jest dyrektorem w Cryptoeconomics Research Lab w Szkole Ekonomicznej Uniwersytetu Wiedeńskiego. Brała udział w jednym z posiedzeń Blockchain for Education Community of Practicemeetings Banku Światowego i była członkiem rady doradczej estońskiego programu eResidency. BlockScience opracowała również alfabondy dla IXO. Alphabonds to oparty na inteligentnych kontraktach instrument finansowy, który dostosowuje się w oparciu o ciągłe dane gromadzone w ramach projektów wpływu. Pomagają również w projektowaniu systemów dla projektu wpływu społecznego Impact Data Consortium Chain, którego dyrektorem jest pracownik Blackrock i który wykorzystuje IXO blockchain jako swoją podstawową platformę.


Wykonawca Wojskowy Tworzący Superkomputerowe Bliźniaki Cyfrowe dla Branży Ubezpieczeniowej


W miarę jak myślenie finansowe i komputery opanowują świat, historycznie egzotyczne produkty finansowe zyskują na opłacalności. Ubezpieczenie parametryczne, klasa ubezpieczeń, która automatycznie wypłaca odszkodowania wyłącznie na podstawie obserwowalnych wskaźników, takich jak prędkość wiatru w czasie huraganu, doskonale pasuje do paradygmatu danych i "zieleni". Strukturyzacja i ocena ryzyka w ubezpieczeniach parametrycznych zachęca do masowego cyfrowego łączenia świata w imię ochrony Ziemi. Te same firmy, które podejmują się cyfrowego łączenia, pracują bezpośrednio dla wojska i przemysłu.  Nic dziwnego, że blockchain pojawia się jako kluczowa infrastruktura do skalowania tych systemów i zarządzania nimi.


17 kwietnia 2019 r., (od lewej do prawej) założyciel Blockscience Michael Zargham, Krzysztof Paruch i Shermin Voshmgir
w Instytucie Badań nad Kryptowalutami WU (Wiedeński Uniwersytet Ekonomii i Biznesu)


Konstrukcje parametryczne zostały po raz pierwszy zastosowane w ubezpieczeniach katastroficznych.  Według raportu Banku Światowego, pierwsza parametryczna obligacja katastroficzna została wyemitowana w 2006 roku przez rząd Meksyku. Czerwony Krzyż po raz pierwszy zanurzył palce w sponsorowaniu swoich własnych obligacji katastroficznych w marcu 2021 roku.


Wysokość pióropusza popiołu wulkanicznego służy jako metryka wyzwalająca obligacje katastroficzne. Firma Replexus nawiązała współpracę z Czerwonym Krzyżem w celu wprowadzenia obligacji na rynek za pośrednictwem swojej platformy blockchain służącej do obrotu papierami wartościowymi.


W wywiadzie Nick Williams, współzałożyciel Sempo, Adam Bornstein, który pracuje nad alternatywnymi źródłami finansowania w Duńskim Czerwonym Krzyżu, oraz Will Ruddick z Grassroots Economics rozmawiają o obligacjach katastroficznych, walutach społecznościowych i o tym, jak spodziewają się, że w przyszłości obie te dziedziny połączą się ze sobą.


"Obligacje katastroficzne(Cat Bond) to papiery wartościowe, które służą do przenoszenia ryzyka strat finansowych wynikających ze zdarzeń katastroficznych ze sponsora na inwestora. Duński Czerwony Krzyż jest sponsorem pierwszej na świecie obligacji na wypadek katastrofy spowodowanej wybuchem wulkanu. Ta parametryczna obligacja jest skonstruowana w taki sposób, że kapitał jest wypłacany Czerwonemu Krzyżowi, jeśli zostaną spełnione określone warunki.”


Docelowo mają oni nadzieję połączyć obligacje katastroficzne z z funduszami społecznościowymi (Community Currencies):


"Ponadto, w miarę globalnej ekspansji platformy CIC, pojawia się bardzo interesująca możliwość, potencjalnie, opracowania różnych papierów wartościowych powiązanych z wpływem społecznym i ubezpieczeniami dla inwestorów regulowanych. Wyobraźmy sobie tworzenie pakietów obligacji mini-cat opartych na kryptowalutach, które pomagają ukierunkować fundusze celowe na łagodzenie ryzyka związanego z konfliktami, zmianami klimatycznymi i innymi kryzysami humanitarnymi, bez konieczności polegania na algorytmach, krzywych obligacji, zbiorach danych i wstępnie ustalonych zobowiązaniach finansowych - w niedalekiej przyszłości to właśnie w ten sposób będą alokowane części pomocy humanitarnej." [podkreślenie dodane].


Jak widać na przykładzie ich pracy nad walutami społecznościowymi i finansowaniem wpływu społecznego w ramach Grassroots Economics, wyraźnie widzą oni blockchain jako kamień węgielny cybernetycznego systemu pomocy.


W zabezpieczeniach opartych na ubezpieczeniach, zwłaszcza w podejściach parametrycznych, w których wypłaty są oparte na mierzalnych metrykach, zawsze istnieje firma zewnętrzna, której zadaniem jest modelowanie środowiskowe i ekonomiczne konkretnego zdarzenia. Mitiga Solutions świadczyła takie usługi na rzecz Czerwonego Krzyża.


Zasadniczo jest to ten sam rodzaj działań, które podejmuje Blockscience. Tworzy cyfrowego bliźniaka fizycznego systemu, który ma bodźce finansowe do modelowania możliwych wyników. Mitiga działa jednak w tradycyjnym kompleksie przemysłowo-wojskowym. Założona w 2018 r. jako wydzielona część Centrum Superkomputerowego w Barcelonie, firma


"jest wiodącym start-upem zajmującym się opracowywaniem rozwiązań technologicznych do przewidywania i zarządzania skutkami zagrożeń wynikających ze zmian klimatu poprzez wykorzystanie rozwiązań HPC (High Performance Computing) i sztucznej inteligencji".


Oprócz modelowania ryzyka związanego ze zdarzeniami, firma modeluje również potencjalny wpływ na aktywa, zarówno fizyczne, jak i finansowe, takie jak sekurytyzowane obligacje katastroficzne. Do klientów firmy należą najwięksi międzynarodowi dostawcy usług obronnych, NASA, NATO, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz jedne z największych firm ubezpieczeniowych na świecie, takie jak Axa i Willis Towers Watson. Wydaje się, że ich specjalnością są nauki o atmosferze, współpracują też z głównymi systemami kontroli ruchu lotniczego w Europie.


Jedynym inwestorem, jakiego udało mi się znaleźć, było ramię venture capital dużego hiszpańskiego banku - Banc Sabadell. W 2020 roku firma dołączyła do programu Startup Track firmy Microsoft, przeniosła swoją platformę obliczeniową do platformy Azure firmy Microsoft i polega na jej platformie chmurowej. Partnerstwo zostało rozszerzone w 2022 r. o wspólne rozwijanie "w pełni transakcyjnej" platformy ubezpieczeniowo-technologicznej saas (oprogramowanie jako usługa) do zarządzania ryzykiem. Microsoft i Mitiga wspólnie oceniają wykorzystanie Planetarnej Platformy Komputerowej (Planetary Computer Platform) Microsoftu.W raporcie, który Microsoft opublikował, aby podkreślić swoje zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ(SDG), opisano Komputer Planetarny: "W ciągu ostatniego roku zobowiązaliśmy się, że Microsoft stanie się firmą o zerowej emisji dwutlenku węgla (SDG 13) i zerowej ilości odpadów (SDG 12), która buduje nową platformę Komputera Planetarnego, aby zmienić sposób, w jaki monitorujemy, modelujemy i ostatecznie zarządzamy naturalnymi systemami Ziemi (SDG 15)".


Założyciel Mitigi, Alejandro Marti, kieruje obecnie grupą roboczą ds. wiatru i gradu w Grupie Fokusowej ONZ ds. Sztucznej Inteligencji w zarządzaniu klęskami żywiołowymi oraz był członkiem zarządu Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE). PRACE jest częściowo finansowane z funduszu UE Horizon Innovation Fund i:


jest ustanowione jako międzynarodowe stowarzyszenie non-profit (aisbl) z siedzibą w Brukseli. Zrzesza 25 krajów członkowskich, których organizacje przedstawicielskie tworzą paneuropejską infrastrukturę superkomputerową, zapewniając dostęp do zasobów obliczeniowych i zarządzania danymi oraz usług dla wielkoskalowych zastosowań naukowych i inżynieryjnych na najwyższym poziomie wydajności.


W artykule opublikowanym przez PRACE, dotyczącym podejścia Mitiga Solutions do modelowania epidemii w Afryce Subsaharyjskiej, podkreślono trzy fazy rozwoju. Pierwsza z nich to "nadzór partycypacyjny", gdzie dane są pozyskiwane z ankiet dotyczących samopoczucia ludzi, które następnie są porównywane z danymi rządowymi. Dane te są następnie wprowadzane do modeli opartych na agentach. Trzecia faza obejmuje "analitykę biznesową, która pomaga zmniejszyć finansowe skutki wybuchu choroby, dostarczając informacji o tym, jak może wpłynąć na podaż i popyt, transport, rynki finansowe i inne instytucje".


Wracając do tematu, Mitiga Solutions była zaangażowana w projekt Czerwonego Krzyża obejmujący waluty społecznościowe w Afryce, w którym ludzie zarabiali tokeny za przekazywanie informacji o swoim stanie zdrowia. Chociaż nie możemy powiedzieć z całą pewnością, że jest to ten sam projekt, co projekt Grassroots Economics, nie może być wielu innych projektów walut wspólnotowych prowadzonych przez Czerwony Krzyż w Afryce.


"Wykraczając poza ten projekt, Mitiga pracuje nad promocją w Afryce, we współpracy z Czerwonym Krzyżem, programu, którego celem jest zachęcanie ludzi do przekazywania informacji o swoim zdrowiu. "Koncepcja ta, znana jako waluta inkluzywna społeczności(CIC), opiera się na technologii blockchain i zapewnia ludziom tokeny, które można wymienić na określone dobra, takie jak żywność, transport lub edukacja, jeśli podadzą informacje o swoim stanie zdrowia" [podkreślenie dodane].   

- Dr Marti


W projekcie Grassroots Economics/Red Cross wspomniano w szczególności o wykorzystaniu ankiet do decydowania o sposobie dostarczania pomocy. Biorąc pod uwagę zaangażowanie Mitigi, jest to bezpośredni dowód na to, że wykonawca wojskowy zachęca/ wymusza na zagrożonych populacjach udostępnienie danych w zamian za pomoc, a następnie wykorzystuje te dane do tworzenia cyfrowych modeli bliźniaczych i informowania o wpływie inwestorów/rynki ubezpieczeniowe.


Wracając do obligacji katastroficznych. Produkty te są uważane za zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ(SDG). Międzynarodowa Agencja Ubezpieczeniowa Guernsey przyznała swoją pierwszą akredytację w zakresie zarządzania środowiskiem i sprawami społecznymi firmie Dunant Re IC Limited, będącej komórką Replexus. Replexus jest firmą odpowiedzialną za opartą na blockchainie sekurytyzację obligacji katastroficznych sponsorowanych przez Czerwony Krzyż i wzorowanych na Mitiga .


Ramy te zostały wprowadzone w Guernsey na początku tego roku i przyznały Dunant Re IC Limited - Incorporated Cell of Replexus ICC (Guernsey) Limited, zarządzanej przez Aon Insurance Managers (Guernsey) - pierwszą akredytację tego rodzaju.


Dalej czytamy


Jest ona zgodna z zalecanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych podejściem polegającym na włączeniu procesów ESG w celu dostosowania celów zrównoważonego rozwoju do wyników produktów, usług i inwestycji finansowych realizowanych przez ubezpieczyciela.


Guernsey to wyspa należąca do Korony Brytyjskiej, leżąca na kanale La Manche u wybrzeży Normandii. Jest czwartą co do wielkości na świecie i największą w Europie. Termin "captive insurance" odnosi się zasadniczo do każdego ubezpieczenia oferowanego przez korporację, w przeciwieństwie do samoubezpieczenia. Guernsey, silnie powiązana z Londynem, oferuje ubezpieczenia, które są znane z offshore'owej, nieprzejrzystej rozpusty finansowej.


Replexus opisuje swoją misję:


 Ostatecznym celem firmy Replexus jest odejście od modelu "tradycyjnego reasekuratora" w odniesieniu do funduszy typu Insurance Linked Securities (ILS).


W dalszej części strony


Replexus dostrzega ten problem i rozwiązanie: stworzenie płynnego rynku papierów wartościowych na platformie elektronicznej w celu zastąpienia niepłynnego modelu reasekuracyjnego.


Tą elektroniczną platformą zarządza ich siostrzana firma Bloxsys, oparta na technologii blockchain, również założona przez Cedrica Edmondsa. Twierdzi ona również, że uruchomiła pierwszy w historii system "zdematerializowanych zbywalnych papierów wartościowych na blockchainie". Bloxsys ułatwił emisję papierów wartościowych o wartości 14 milionów dolarów w 2017 roku, a do 2020 roku za pośrednictwem Bloxsys wyemitowano 23 papiery wartościowe. Opisują swój produkt jako:


system, który obejmuje różne struktury powiernicze i emitentów, pozwolił na tworzenie papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami na prywatnym dozwolonym blockchainie. System umożliwia inwestorom zakup i posiadanie tych papierów wartościowych na blockchainie oraz zawieranie i rozliczanie transakcji wtórnych bezpośrednio przez nich samych za pomocą ich węzłów na blockchainie.


Wrzesień, 2021 - Adam Bornstein z Czerwonego Krzyża i USAID oraz Cedric Edmonds (po lewej) z firmy Replexus odbierają nagrodę Sponsora Roku z rąk Rhodri Lane'a z firmy Aon Securities i prowadzącego ceremonię Marka Watsona.


Biogram założyciela Cedrica Edmondsa z ich strony internetowej


 Z wykształcenia jest reasekuratorem, najpierw w Syndykacie Catlin, a następnie w Swiss Re w Zurychu. W 1999 roku przeszedł do Allianz Risk Transfer w Zurychu. Posiada doświadczenie w tradycyjnej reasekuracji, jak również w reasekuracji strukturyzowanej. W 2008 roku przeszedł do Solidum Partners, a w 2020 roku założył firmę Replexus.


Solidium, firma, w której Edmonds pracował przed założeniem Replexus, była partnerem w innych obligacjach katastroficznych Czerwonego Krzyża opartych na blockchainie.


[Edmonds] jest źródłem pomysłów i innowacji na rynku ILS. W 2009 r. założył spółkę ICC na Guernsey, a następnie w styczniu 2010 r. wyemitował pierwsze papiery wartościowe powiązane z ubezpieczeniami (ang. private placement insurance linked securities), nazwane później przez Trading Risk "cat bond lite". W listopadzie 2010 roku papiery te, rozliczane przez Euroclear, trafiły do obrotu na rynku wtórnym, co było pierwszym przypadkiem obrotu zabezpieczoną reasekuracją. [podkreślenie dodane].


Ważna jest tu część dotycząca oferty prywatnej. Instrumenty plasowane na rynku niepublicznym nigdy nie są notowane na giełdzie i nie wymagają ujawnienia w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Według Prudential private capital


    "Trzy najważniejsze cechy, które klasyfikują emisję papierów wartościowych jako ofertę prywatną, to:


    1. Papiery wartościowe nie są oferowane publicznie

    2. Papiery wartościowe nie podlegają obowiązkowi rejestracji w SEC

    3. Liczba inwestorów jest ograniczona i muszą oni być "akredytowani".


Pod wieloma względami obligacje społeczne (social impact bonds - SIB), w których wypłaty dla inwestorów są oparte na konkretnych, wymiernych wskaźnikach wyników, mają taką samą strukturę jak papiery wartościowe powiązane z ubezpieczeniem. Papiery wartościowe powiązane z ubezpieczeniami polegają na przeniesieniu ryzyka wypłaty (ubezpieczenie na życie, znaczenie śmierci itp.) na rynki kapitałowe.


Powyższe przykłady projektów waluty społecznościowej i obligacji katastroficznych pomagają zilustrować ruch w kierunku zintegrowanych środowisk cybernetycznych, w których symulowane systemy finansowe, społeczne i środowiskowe łączą się ze sobą. Blockchain i web3 są podstawowymi narzędziami w tego typu systemach, zwłaszcza w obszarze rozliczeń finansowych i tożsamości. W następnym odcinku tej serii omówimy dokładniej różne platformy blockchain stworzone do tych celów oraz ich powiązania z uznanymi globalnymi potęgami.


autor:

Leo Saraceno 


źródło:

https://siliconicarus.org/2022/05/06/blockchain-digital-twins-and-global-brain-economics/


Zdjęcie na okładce: Sklep obuwniczy i warsztat naprawczy w Kenii uczestniczący w projekcie Grassroots Economics/Red Cross dotyczącym waluty wspólnotowej Sarafu-Credit. Źródło: Czerwone Innowacje Społeczne, Czerwony Krzyż

Udostępnij ten artykuł

Nawigacja po wpisach

Zostaw komentarz:

Skomentuj jako pierwszy(a)

Wezwana do sądu EPL nieobecna na przesłuchaniu w sprawie drugiej kadencji Ursuli von der Leyen

Europejska Partia Ludowa nie stawiła się w piątek (21 czerwca) na rozprawie sądowej w Brukseli ...

UK: Potrzebujemy amnestii w sprawie kar nałożonych podczas pandemii

Sir Robert Buckland, który nadzorował system sądowniczy podczas pandemii, chce czystego konta d...

Megakonstelacje satelitów mogą zagrozić odbudowie dziury ozonowej

Spalające się w atmosferze satelity pozostawiają po sobie cząsteczki tlenku glinu, które uszkad...

UK testuje system nadzoru wizyjnego wspomaganego przez AI od Amazona

Tysiące osób wsiadających do pociągów w UK prawdopodobnie miało skanowane twarze przez oprogram...

Jeremy Clarkson: Zero netto czy bezpieczeństwo żywnościowe?

"W ciągu jednego dnia ja i mój traktor produkujemy więcej gazów cieplarnianych niż Indie, Brazy...

Najpoważniejsze oszustwo w niemieckiej polityce ochrony klimatu

Niemieccy kierowcy finansowali z opłat projekty klimatyczne za granicą, które prawdopodobnie na...

WSJ: Zalew fałszywej nauki wymusza zamknięcie wielu czasopism

Fałszywe badania zalały wydawców czołowych czasopism naukowych, prowadząc do tysięcy wycofań i ...

Należy uwolnić pełną władzę rządu

Protokoły RKI zostały w dużej mierze utajnione. Co zatem kryje się za aktualizacją oceny ryzyka...

Niemieckie protokoły pandemiczne: rząd obawia się o "życie i zdrowie" swoich ekspertów

W obawie o ekspertów ds. koronawirusa i nadwyrężenie stosunków z Chinami: niemiecki rząd nie ch...

Włoskie lokalne władze zdrowotne muszą wypłacić odszkodowanie zawieszonemu pracownikowi służby zdrowia

Sensacyjny wyrok w Bolzano: lokalny urząd ds. zdrowia musi wypłacić odszkodowanie w wysokości p...

Najnowsze posty

Tags

Podążaj za nami